My Country - AĞAOĞLU 
 
 
  KULLANICI GİRİŞİ
 

 

 

AĞAOĞLU MY - COUNTRY SİTESİ YÖNETİM PLANI

 

BİRİNCİ BÖLÜM GİRİS:

 

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, birinci bölge, Çekmeköy, PAFTA: F22D24B3A, ADA:-PARSEL:3316 da kain parsel üzerinde bulunan: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,A12  (ikiz villa blokları), B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10,  B11, B12, B13, B14, B15,B16,B17,B18,B19,B20,B21,B22,B23,B24,B25,B26,B27,B28,B29,B30,B31,B32,B33 (tek villa blokları), C1, C2, C3, C4 (ikiz villa blokları), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22 (üçlü villa blokları), G KONAK G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7 (konak halinde sekizer daire), K KONAK K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 (konak halinde on ikişer daire) ve S BLOK biçimindeki blokların yönetim planıdır.

Yapılar Ağaoğlu My Country'nin bir unsurudur. Bu yönetim planı Ağaoğlu My Country’nin tamamında ortak olarak uygulanır. Ağaoğlu My Country bir bütün kabul edilir. Blok yapılardan birinde bağımsız bölüm maliki kişi ya da kuruluşlar, Ağaoğlu My Country'nin bütün ortak alanlarında hak sahibi ve bu yönetim planı dolayısıyla yükümlü, sorumlu sayılır.

Tüm kat malikleri ve irtifak hakkı sahipleri bu yönetim planına ve irtifak haklarına uygun olarak gayrimenkulün yönetimini kabul ve taahhüt ederler.

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY:

 

Akdeniz İnşaat ve Eğitim A.Ş. tarafından inşa edilen, çevre düzenlemesi yapılan Ümraniye İlçesi, Çekmeköy PAFTA:F22D24B53A, ADA: - PARSEL 3316, da yer alan yapıların tümü Ağaoğlu My Country olarak adlandırılmış olup Ağaoğlu My Country ismi yapımcı firmanın onayı olmaksızın ''Yönetim Planının değiştirilmesi halinde dahi” hiç bir şekilde değiştirilemez. Ağaoğlu My Country’ in ekli vaziyet planında belirtilen komple inşaatı tamamlanıp (çıkacak) bütün yapıların iskân ruhsatları alınıncaya kadar ve alındıktan sonra yapımcı Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. veya onun görevlendireceği bir şirket Ağaoğlu My Country sitesini bu yönetim planına göre yönetme hakkına sahip olup kat malikleri de bunu peşinen kabul ve uymak mükellefiyetini üstlenmişlerdir.

Kat malikleri yönünden bu madde satış akdinin esaslı bir unsuru olup, yapımcı şirket bu hakkından feragat etmedikçe hiçbir şekil ve surette bu hak bertaraf edilemez servis şirketine iliskin maddeler değiştirilemez.

 

ANA TAŞINMAZ:

 

Blok yapıların birlik teşkil ettiği yapılar.

 

BLOK YAPI:

 

Ağaoğlu My Country'nin bütünü içerisinde yer alan villa, apartman veya apartmanlardan her biri Blok Yapı olarak adlandırılır. S Blokta "AĞAOĞLU MY CLUP" Olarak" anılacaktır. AĞAOĞLU MY CLUP blok yapılar Bağımsız Mülkiyete sahip olup , içinde yer alan kapalı ve açık yüzme havuzu, restaurant, sauna vb birimlerin çalışma sistemi ve kuralları isletmecisi tarafından belirlenir. Yine site kapsamında yapılmış olan spor alanları ile oyun alanları da Ağaoğlu My Clup bünyesinde olup kullanım ve işletme esasları Ağaoğlu My Clup isletmecisi tarafından belirlenecektir. Aynı sekilde S blokta bağımsız mülkiyete tabi olup içerisinde yer alacak isletme ve sosyal aktivite alanlarının çalısma ve isletme kuralları m a l i k i ya da isletmecisi tarafından belirlenecektir.

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM:

 

Ana taşınmazın sınırları içerisinde, projesine göre ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri ifade eder.

 

ORTAK YERLER:

 

Bağımsız bölümlerin dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleri ve tesisleri ifade eder.

 

KAT MALİKİ:

 

Ana taşınmaz üzerinde tesis edilmiş, bağımsız kat mülkiyetine esas olan hisseleri satın alanları ifade eder.

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY GENEL KURULU:

 

Ağaoğlu My Country kat maliklerinden olusan kurulları ifade eder.

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY YÖNETİM KURULU:

 

Ağaoğlu My Country genel kurulu üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşan kurulu ifade eder.

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY YÖNETİMİ:

 

Ağaoğlu My Country yönetimini üstlenen kişi veya kuruluşları ifade eder.

 

MADDE 1- KONUSU:

 

Bu gayrimenkulün malikleri inşaat devam ettiği sürece inşaat ikmal edildikten sonra dahi (çıkacak), tatbik ve devam edilmek üzere işbu ( Yönetim Planı ve Ekleri)’ni tanzim ile Tapu Siciline tesciline karar vermişlerdir.

Ağaoğlu My Country'nin idaresi, bağımsız bölüm maliklerinin hak ve borçları işbu Yönetim Planı hükümlerine, Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki esaslara tabidir. Bu Yönetim Planı, bağımsız bölüm maliklerini, intifa ve sükna hakkı sahiplerini ve bunların cüz’i ve külli halefleri ile bağımsız bölümlerde kira akdi ile veya her ne ad altında olursa olsun ikamet edenleri bağlar. Bağımsız bölümleri kiraya veren malik yahut intifa hakkı sahipleri kira sözleşmelerine, bu yönetim planına aykırı hüküm dahi koyamazlar. Blok yapıların tahsis şeklini, niteliğini, cinsini değiştiremezler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ORTAK YERLER, SEYLER VE EKLENTİLER

MADDE 2- ORTAK YERLER:

 

Her blok yapının, binanın oturduğu saha dışında veya eklenti olarak münhasıran bir bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen bölümlerin dışında kalan, temel ve ana duvarları taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar genel girişler merdivenler, eklenti olarak tasrih ve tescil edilmeyen bilumum sahanlıklar, koridorlar, bacalar, bağlantı yolları, dinlenme ve çocuk parkları, dinlenme ve gezi alanları, kullanıma ayrılmıs yesil alanlar, Ağaoğlu My Country bütünündeki otopark alanları (O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8) kapalı otoparkları hariç (bu otoparkların tahsisleri asağıda yazılıdır), yine ekteki vaziyet planında gösterilen konak tipindeki bağımsız bölümlerin bahçe katındaki ve de villaların kendilerine ait bahçeleri hariç tüm blok yapıların ortak kullanımına tahsis edilmiş, münhasır, müşterek mülkiyete dahildir. S Blokta yer alan Ağaoğlu My Clup bağımsız mülkiyete tabi olup bakım ve işletimi malikleri tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kapalı otoparkların kullanım hakları su şekildedir;

- 01 kapalı otopark ; K1 a-K1 b-K1 c-G2 G1 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

- 02 kapalı otopark ; K2 a-K2 b-K2 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

- 03 kapalı otopark ; K3 a-K3 b-K3 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

- 04 kapalı otopark ; K4 a-K4 b-K4 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

- 05 kapalı otopark : K5 a-K5 b-K5 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

- 06 kapalı otopark : K6 a-K6 b-K6 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

- 07 kapalı otopark : K7 a-K7 b-K7 C-G5-G6-G7 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

- 08 kapalı otopark : G3-G4 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

Kendilerine ekli projede gösterildiği gibi bahçe tahsis edilen ve yukarıda dökümü yapılan şekilde kendilerine kapalı otopark tahsis edilen bağımsız bölüm malikleri dışındaki malikler, bu özel tahsisler nedeni ile kendilerine özel tahsisler yapılan bağımsız bölümler lehine tasarruf haklarından gayrikabili rücu feragat etmişlerdir. Yine S Blok malikleri haricindeki bağımsız bölüm malikleri S Blokta yer alan bağımsız bölüm maliklerine ve/veya "AĞAOĞLU MY CLUP" üyelerine karsı bu bölümdeki (projede S Blok olarak gösterilen bölüm) tüm yerler üzerindeki tasarruf haklarından gayri kabili rücu feragat etmişlerdir. Bu nedenle S Blok içindeki hiçbir bölüm üzerinde S Blok malikleri haricindeki bağımsız bölüm maliklerinin müdahale ve tasarruf hakkı bulunmamaktadır.

Ağaoğlu My Clup özel mülkiyete tabi olduğundan ortak yerler kapsamında yer almamakla birlikte Ağaoğlu My Country sakinleri Ağaoğlu My Clup yönetiminin tespit ettiği/edeceği şartları yerine getirmek ve Ağaoğlu My Clup yönetimince üyeliğe kabul edilmiş olmak şartıyla gerek Ağaoğlu My Country içerisindeki gerekse değişik yerlerde yaralan Ağaoğlu My Clup kapsamındaki diğer isletmelerden yararlanabileceği gibi Ağaoğlu My Country sakini olmayan Ağaoğlu My Clup üyeleri de Ağaoğlu My Country içerisindeki tesislerden her zaman ücret mukabilinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Kamuya terkedilmiş de olsa tüm ortak alanların işletimi ve yönetimi, yönetim masrafları isletme projesinde belirtilmek ve tüm bağımsız bölüm sakinlerine isletme avansı olarak yansıtılmak üzere site yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir. Avans ve/veya aidatlar her bağımsız bölümün kapsadığı brüt alan üzerinden orantılı olarak hesaplanarak kat malikleri tarafından ödenecektir. Müşterek mülkiyete tabi kamuya terk edilmiş olanlar dahil tüm ortak yerlerde yapımcı firma tarafından yapılmış tüm imalat ve inşaatlara yönelik yapılacak iyileştirme, değiştirme ve geliştirme faaliyetleri site yönetiminin teklifi ve yapımcı firmanın onayı ile gerçekleşebilir. Yukarıda sayılanların dışında kalan fakat Ağaoğlu My Country’nin ortak yeri mahiyetinde olan yerlerle  Ana taşınmazın ortak yeri mahiyetinde olan yerlerde ortak yerlerdendir. Depo, sığınak ve bahçelerin kat maliklerinin müşterek mutabakatıyla yönetim planı ile münhasıran bağımsız bölümlerin maliklerine hasredilmiş kısımları; çatı örtüsü ve çatı dubleksi olarak tahsis edilmiş bağımsız bölümlerin çatı katı alanları, çatı arası kullanım yönünden ortak yer addedilemez ve bu hüküm değiştirilemez. Değiştirilmesi halinde, bu alanları kullanan bağımsız bölümlerin zarar ve değer kayıplarının tazmini esastır.

 

MADDE 3 - ORTAK SEYLER :

 

Blok yapının ana kanalları, genel elektrik kofraları, genel giris kapıları, umumi girislerdeki mermerle, merdiven basamakları korkuluk demir ve küpesteleri, merdiven ve kapı otomatikleri ve bunlara ait tesisatlar ve bilumum tesisatları, kapılar, (İçme suyu kaynak kuyusu ve deposu) kirli ana su kolonları rögarlar ve künkleri, künk kanalları, elektrik-su tesisatları telefon, radyo ve televizyon için kurulan ortak şebeke ve antenleri ışıklandırma sistemi, umumi antrelerdeki muhabere, yangın, alarm tesisat ve zilleri, damda mevcut her türlü gizli ve asma dereler, dikey yağmur boruları ve bilumum tesisatları, antenler, bahçe ihata duvarı, site güvenlik çiti müşterek mülkiyete tabi ortak şeylerdir.

 

MADDE 4 - KULLANIMA TAHSİS EDİLEN YERLER:

 

- O1 kapalı otopark; K 1 a-K 1 b-K1 c-G2 G1 Bloklarının kullanımına, - 02 kapalı otopark ; K2 a-K2 b-K2 c Bloklarının kullanımına, - 03 kapalı otopark ; K3 a-K3 b-K3 c Bloklarının kullanımına, -04 kapalı otopark ; K4 a-K4 b-K4 e Bloklarının kullanımına, - 05 kapalı otopark ; K5 a-K5 b-K5 c Bloklarının kullanımına, - 06 kapalı otopark ; K6 a-K6 b-K6 c Bloklarının kullanımına, - O7 kapalı otopark ; K7 a-K7 b-K7 c-G5-G6-G7 Bloklarının kullanımına, - 08 kapalı otopark ; G3-G-4 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır. Yine ekteki vaziyet planında gösterilen konak tipindeki bağımsız bölümlerin, bahçe katındaki ve de villaların, kendilerine ait bahçeleri bu bağımsız bölüm maliklerinin kullanımına tahsis edilmiştir. Söz konusu bu alanlar ortak mülkiyete tabi olmakla birlikte bu alanda inşa edilmiş tüm şeyler ve mekânlar sadece bu bağımsız bölümlerce kullanılacaktır. Diğer bağımsız bölüm malikleri bu alanların tasarrufu haklarından yukarıda belirtilen bağımsız bölüm malikleri lehine gayrikabili rücu olarak kati suretle feragat etmişlerdir. Bu alanlar ortak alan bu şeylerde ortak şey olarak, addedilemezler. Kendilerine bahçe alanı tahsis edilen bu bağımsız bölümler bu alanlara hiçbir şekilde inşaat ve imalat yapamazlar. Yönetimden izin almadan ağaç, direk, basketbol potası, v.s. dikemezler yüzme havuzu, kum havuzu ve benzerlerini yapamazlar, çocuklar için oyun alanı kuramazlar. Tahsis edilen alanı beton veya ahşap çit, dikenli tel, duvar v.s. ile çeviremezler. Tahsis edilen ve vaziyet planında bağımsız bölümlerin çevresinde taralı olarak gösterilen bu alanların sınırlarını Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.S.' nin onayı alınmak suretiyle ve boyu 50 cm. yi geçmemek şartıyla yeşil doğal bitki ile çevirebilirler. Buna karşılık diğer bağımsız bölüm malikleri bu alanların ortak alan olduğundan bahisle kendilerinin de tasarruf edeceğini öne sürerek bu bağımsız bölümlerin bahçe kullanımlarına tahsis edilen alanlardan istifadesini engelleyemezler ve kendileri de bu alanların ortak yer olduğu veya ortak şeyler barındırdığı gerekçesiyle yararlanmayı talep edemezler. Bu alanlar tahsis edilen bağımsız bölümlerce, betonla kaplanmış alan hariç yeşertilmiş, bitkilendirilmiş temiz halde ve münhasıran bahçe olarak kullanılır. İlgili bağımsız bölümlerin sakinleri kullanımlarına tahsis edilen bahçe alanlarının üzerine çardak, gölgelik vs. yapamazlar. Bu yönetim planında belirtilen şekilde bahçe kullanım hakkı tahsis edilen bağımsız bölüm malikleri, kendilerine tahsis edilen bahçe - alanlarında, blok yapı ve ana taşınmazlarla ilgili sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kablolu veya uydu' yayın hattı, doğalgaz ile altyapı tesisatı vb. var ise, bu birimlerde olabilecek arıza, tamir, kontrol gibi faaliyetlere engel olamazlar, bakım, onarım, kontrol arıza gibi amaçlarla yapılan "müdahalelerde bâhçe alanındaki döşeme kaplamasına zarar verilmesi halinde bu zarar site yönetimince karşılanır. Bu yönetim planı ile kimi bağımsız bölümlere tahsis ve atamalar yapılmıştır. Yönetim planının bu tahsis ve atamalarına ilişkin hükümleri tahsis ve atama yapılan bölümlerin rızası ve muvafakati olmadan değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif edilmesi halinde değişikliğe konu olan bağımsız bölüm maliklerinin uğrayacağı zarar ve ayrıca dairenin hali hazırının rayiç bedelinin 2 katı kadar munzam tazminat ve ayrıca değer düşüm bedeli hesap edilerek, değişikliği teklif edence veya edenlerce veya karara (değiştirilmesi yönünde) iştirak edenlerce veya sair tüm kat maliklerince ödenmek suretiyle değiştirilebilir. Bu ödeme değişiklik teklifinin kabul edildiği genel kurul kararının alınmasından itibaren 2 ay içinde yapılmak zorundadır ve bu ödemenin ifasından değişikliği teklif eden, değişiklik yönünde oy kullanan kat malikleri ve sair tüm kat malikleri müteselsilsen sorumludur. Bu tazminat ve munzam ödentilere fahişlik, fazlalık, gabin iddialarında bulunamaz. Bu madde hükmünün değiştirilmesi halinde değişikliğe konu olan bağımsız bölüm malikleri ayrıca hüküm almaya, ihtara lüzum kalmadan yukarıda yazılı ödentiyi almaya hak kazanırlar ve is bu ödentiyi değişikliği teklif eden, değişiklik yönünde oy kullanan kat malikleri ve sair tüm kat maliklerinden veya tayin edecekleri bir ya da birden çok bağımsız bölüm maliklerinden tahsil etmekle muhtardırlar. Değişiklik kararına konu bağımsız bölüm(lerin) malikleri ödentiyi ifa ile sorumlu olanlar aleyhine hiçbir ihtar ve başkaca isleme gerek kalmaksızın teminatsız olarak ihtiyati haciz talep etmek hakkına sahiptirler. Ancak kendisine tahsis edilen alana gerekli özen ve ihtimamı göstermeyen, bakmayan istenilen vaziyette bulundurmayan kat maliklerine karsı yapımcı firmanın talebi ile veya yönetimce kendiliğinden, rıza ve muvafakat aranmaksızın ve hiçbir zarar, değer kaybı, tazminat vs. ödenmeksizin her zaman değişiklik yapılabilir. Bu durumda değişiklik yapılmasını müteakip tahsis edilen alanın bakım, onarımı ve yeniden düzenlenmesi için yapılan tüm masraflardan değişikliğe sebep olan ilgili bağımsız bölüm maliki sorumludur. Yönetim planının ekindeki planın gösterdiği, bağımsız bölümlerin, bağımsız bölümleri bitişiğindeki bahçe alanlarının ve ilgili planda belirtilen sair diğer alanların sınırları kesindir. Buradaki bağımsız bölüm sınırlarına, tasarruf edilen alanlara fazlalık, ortak yer, ortak şey vesaire adlarla itiraz edilemez, tashihi, tadili, takyidi istenemez. Aksi halde değişiklik kararına konu olan bağımsız, bölüm(lerin) malikleri lehine uygulanan tazminat hükümleri sınırları değişerek zarar gören diğer bağımsız bölüm malikleri lehine de uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAT MALİKLERİ VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI

MADDE 5- KENDİLERİNE TAHSİS EDİLEN BÖLÜMLER ÜZERİNDE:

 

İrtifak hakkı sahipleri ve kat malikleri kendilerine tahsis edilen bağımsız bölümler üzerinde; Bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanununa ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile Medeni Kanunun ve Kat Mülkiyeti Kanununun tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölüm malikleri ve irtifak hakkı sahipleri, Belediye nizamlarına, ana yapının dış estetiğine, statik yapısına ve Ağaoğlu My Country'nin genel mimarisine sıhhi tesisat ve projelerine aykırı olmamak diğer paydasların zarar ve ziyanlarına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek ve isbu yönetim planının 8.maddesinin (B) bendinde sayılan konuların dışında kalmak kaydı ve yapılacak masrafların tamamı kendisine ait olmak sartıyla kendi tasarruf sınırları içinde diledikleri değisiklik ve yeniliklere yapmakta tamamen serbesttir. Bu husus bütün bağımsız bölümler için muteber olup, diğer paydaslar bu tarz değişikliklere itiraz edemezler. İşbu yönetim planı ile gerekli paydas muvafakati verilmis addolunur. Dış estetik kararları Ağaoğlu My Country'nin proje müellifi yapımcısı olan Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketine aittir.

 

MADDE 6 - ORTAK YERLER ÜZERİNDE:

 

Paydaşlar, ortak yerleri aşağıda gösterilen sınırlamalara riayet etmek şartıyla, kullanma hakkına sahiptirler.

a) Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları intifa veya sükna hakkı sahipleri yahut bunların geçici yahut devamlı misafirleri, blok yapı inşaat sahası dışında kalan bahçenin yada Ağaoğlu My Country'nin hiçbir yerine (otopark olarak belirlenmiş alanlar hariç) hiçbir şekilde araç bırakamazlar, park edemezler.

b) Ortak yerlerde ve herhangi bir bağımsız bölüme tahsisli mahallerde, herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar. Dekorasyonsuz ev satın alan daire malikleri, konutlarını fiilen teslim aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde dekorasyonların tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca bu dekorasyon çalışmaları hafta içerisinde diğer sakinleri rahatsız etmemek kaydıyla 10.00 -16.00 saatleri arasında yapılacak olup acil durumlar haricinde bu çalışma saatlerine kesinlikle uyulacaktır. Acil durumlar hariç hafta sonları ile dini ve milli bayram günlerinde hiç bir şekilde tadilat tamirat ya da dekorasyon çalışması yapılamaz. Dekorasyon çalısmasını 6 aylık sürede tamamlayamayan daire maliki dekorasyonu nedeniyle blok yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine vermesi muhtemel zararların teminatı olarak 5.000 $ ABD Dolarını veya yönetimin kabulü halinde bu tutarda teminat senedini yönetime tevdi eder. (Bu maddede belirtilen dekorasyondan kasıt, yer dösemeleri, sıva, pis su- temiz su dahil olmak üzere her türlü tesisat vs. çalısmalarıdır bu nitelikte olmayan tamirat, tadilat ve islemler için bu madde hükümleri uygulanmaz.)

c) Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, dış cephelere, balkonlara, ana girişe, kat aralarındaki

boşluklara, çatıya, kendi bağımsız bölümlerinin camlarına, kendileri veya emlakçılar tarafından ve kiralık, satılık, vs. gibi hiçbir sey asamaz, yazı yazamazlar. Pano asamazlar direk ve benzerlerini dikemezler.

d) Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzerleri gibi ahlak ve adaba aykırı bir sekilde kullanamazlar.

e)Bağımsız bölümlerin pencerelerinden veya çatı terasından halı, kilim vb, seyler silkeleyemezler, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi ya da köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini, pencereden atamazlar. Kurutmak maksadıyla binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek; yerlerine ve bahçelere çamasır asamazlar.

f) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün, gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar. Kort dâhil tüm spor alanlarını sabah 9.30'dan önce aksam da 22:00' den sonra kullanamazlar. (Site yönetimi gerekli sükûnet tedbirlerine yer vererek gece maçlarına izin verebilir.) Kat Mülkiyeti (Kat irtifakı) kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerin 4.maddede yazılı bağımsız bölümler hariç olmak üzere, gösterilen kullanım biçimi dışında, başka hiç bir maksat için kullanamazlar. Başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar, satamazlar.

g) Mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerini, hiçbir sekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı, gibi müesseseler kuramayacakları gibi, sinema, tiyatro, kahvehane, kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile sendika, dernek, resmi daire, kurshane, lokanta, pastane vs. gibi ve imalathane, boyahane, temizleyici dükkan, galeri, butik vs. gibi işyerleri, spor, bale, moda salonu, kuaför, salonu, kres, çocuk yuvası gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Meskenler büro (Doktor, Avukat, Muhasebe, vs. dahil) için dahi olsa mesken dısında kullanılması kesinlikle yasaktır. Meskenlerde hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz. Bu bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun isyeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz. Site çevresi çevrili olup, giriş ve çıkışlar belirlenecek noktalardan sağlanacaktır. Bu noktalar, site güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulacaktır.

h) Bağımsız bölümlerde köpek ve diğer hayvanların beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, bahçede veya site dâhilinde veya çatı terasında bu hayvanları basıboş bulundurmamak, bağlamamak, ortak mahallere ve yerlere zarar vermesini engellemek ve çevre kirliliğine engel olunması şartı ile mümkündür. Bu konuda ana sart bu gibi hayvanların gerek blok yapılarda, gerek ana tasınmazda ve gerekse Ağaoğlu My Country' deki diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemektir. Aksi takdirde bu gibi hayvanları bulunduramazlar.

i) Bağımsız bölüm malikleri hiç bir şekilde çatı terası veya diğer yerlere telsiz antenleri, TV antenleri, takamazlar, bayrak, flama, reklâm panosu asamazlar.

j) Bağımsız bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde çevreyi kirletici, çöp veya pis kokulu

maddelerle, yanıcı, uçucu, patlayıcı ve radyoaktif maddeler bulunduramazlar, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek sekilde sarsıntı yapamazlar ve de toz olusumuna sebebiyet verecek hareketleri yapmaktan kaçınmak zorundadırlar.

k) Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın tarifesinde yer alan riski oranını arttıran ve dolayısıyla "Bina içinde fiyat zammı" gerektirecek "Yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette" olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır.

l)Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve zararı gidermesi zorunludur.

m) S Blok malikleri haricindeki bağımsız bölüm malikleri Ağaoğlu My Clup bünyesindeki kapalı havuzları, fitness centerler, sauna vb. birimlerin ve bu birimlerin eklentilerinin veya açık yüzme havuzlarının, otoparkların veya kendi parselinde olduğundan bahisle Ağaoğlu My Country'i oluşturan diğer bağımsız bölüm maliklerinin ve Ağaoğlu My Clup üyelerinin ve S Blokta yer alan işletmeleri/birimleri kullanacak site sakini olmayan kişilerin kullanımını engelleyemez. Bu birimlerin kendi parseline rastlayan blok yapı/yapılarda bulunan bağımsız bölüm malikleri Ağaoğlu My Country'nin tüm bağımsız bölümler ile Ağaoğlu My Clup üyeleri ve S blokta yer alan birimlerden yararlanacak site sakini olmayan kişiler lehine bu haklarından feregat etmişlerdir.

n) Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya iliskin hususlar bu yönetim planında, kat mülkiyeti kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetler. bağımsız bölümlerde kiracı veya her hangi sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri kiracılarına işbu yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ilişkin hüküm koymak zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAT MALİKLERİ VE KAT İRTİFAKI HAKKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI

MADDE 7 - GENEL KURAL:

 

Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerini, ortak yer ve şeyleri kullanırken, Kanun,Yönetim Planı, Kat Malikleri Kurulu Kararı ve bu kararlar doğrultusundaki yönetici talimatlarına ve sitenin servis sirketinin talimatlarına, doğruluk ve iyi niyet kurallarına uymak, birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Bağımsız bölüm maliklerinin borçlarını belirleyen bu ve diğer maddelerdeki kurallara, bağımsız bölüm kiracıları oturma hakkı sahipleri yahut bağımsız bölüm ve eklentilerinde herhangi bir sebeple sürekli olarak bulunanlar dahi uymakla mükelleftir. Söz konusu bu mükellefiyetlere riayet hususunda, kendilerine yapılan yazılı ihbara rağmen, adem-i riayete devam eden kiracı, intifa, sükna ve sair hak sahipleri, bağımsız bölüm maliki ile birlikte ve müteselsil sorumlu olurlar. Siteden bağımsız bölüm almak isteyen alıcı, site yönetimine müracaatı halinde, varsa bağımsız bölümün geçmis döneme ait isletme gideri ve bu yönetim planı madde 4 uyarınca tahakkuk etmis tazminat borcu olup olmadığını öğrenmek zorundadır. Siteden bağımsız bölüm satın alan yeni alıcı varsa geçmis dönemde ödenmemis o bağımsız bölümün isletme giderinden sorumludur. Ağaoğlu My Country yönetimi dilerse bu alacağı yeni malikten tahsil etme yoluna gidebilir. Bu halde yeni malik bu borcun bağımsız bölümün kendisi tarafından satın alındığı döneme ait olmadığını öne sürerek borcun aslını, gecikme cezalarını ve eski malikin kat mülkiyeti kanunu ve bu yönetim planından doğan her türlü borcunu ödemekten imtina edemez. Bağımsız bölüm malikleri, şagilleri ve diğer kişiler, koku, gürültü, görünüş ve sair şekillerde birbirlerini rahatsız etmemekle, pencere ve kapılardan bir şey dökülmesini, atılmasını akmasını veya silkelenmesini önlemekle, Belediye zabıtası talimatlarına riayetle, gürültü etmemekle, genel olarak Ağaoğlu My Country özel olarak da Blok yapı ile ilgili bütün kararlara ve tedbirlere uymak, gereğinde bu tedbirleri almakla, binalarda can ve mal emniyetini sağlamak hususunda parlayıcı, patlayıcı, yanıcı veya tehlikeli madde bulundurmamak, yangın, su baskını gibi tehlikeleri önleyecek her türlü tedbiri almak ve alınan tedbirlere uymakla yükümlüdürler.

 

 

MADDE 8 BLOK YAPILARIN BAKIMI - KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:

A-BAKIM BORCU:

 

Kat malikleri, blok yapının bakımından sorumludurlar. Bu sorumluluğun kapsamına, blok yapıların gerek bağımsız, bölümlerinin, gerekse eklenti, ortak yer ve seylerin kullanılmasına özen gösterilmesi, her türlü zarar verici davranıstan kaçınılması dâhildir. Bağımsız bölüm malikleri, şagiller, intifa lehdarları ve bağımsız bölümlerde bulunan diğer kişiler, blok yapıyı temiz tutmak, ortak yer ve seylerin, işler ve devamlı servise amade durumda bulundurulmasına özen göstermek, bu doğrultuda alınan karar ve yönetici talimatlarına ve servis şirketinin kurallarına uymakla yükümlüdürler. Her kat maliki, blok yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine karşı sorumludurlar. Her kat malikinin bu paragraftaki mükellefiyetleri Ağaoğlu My Country'nin bütünü içinde aynen geçerlidir.

 

B-KORUMA BORCU:

 

Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları intifa ve sükna hakkı sahipleri 5.madde hükmü mahfuz kalmak kaydıyla,

a) Kendi bağımsız bölümleri dâhilinde statik projesine aykırı olarak duvar öremezler, ana yapının ve bilhassa dıs cephenin görüntü ve estetiğini bozacak değisik ilave tesis, onarımı ve boya yapamazlar.

b) Blok yapının tümünü ilgilendirebilecek ve binanın korunması, yıpranmasının önlenmesi

kapsamında yapılması faydalı tadilat, tesisat değisikliği vs. tüm çalısmaların gerçeklesebilmesi; ilgili blok yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin 2/3 ‘sinin muvafakati, Ağaoğlu My Country yönetiminin oluru, ehli bir fen adamının “Mahsursuzdur” raporu ve yapımcı firmanın müsaadesiyle mümkündür.

c) Kendi bağımsız bölümleri içinde, yeniden insaat müsaadesi alınmasını icap ettiren bir değisiklik yapmak isteyen malik blok yapıdaki bütün kat maliklerinin rızalarından ve Ağaoğlu My Country yönetiminin olurundan baska ve mutlaka Akdeniz İnsaat ve eğitim Hizmetleri A.S.’ nin muvafakatini almak zorundadır. Yapının dıs estetiğine yapılacak değisiklik ve düzenlemelerde aynı prosedüre tabidir.

d) Bağımsız bölüm maliklerinden biri, diğer bağımsız bölüm maliklerinin tümünün rızasını ve Ağaoğlu My Country yönetiminin olurunu yapımcı firmanın onayını almadıkça blok yapının ortak yerlerinde insaat, tadilat, tesis, badana, boya yapamaz, ortak yer ve seyleri onaramaz, onları değistiremez.

e) Eklentilerde, herhalde blok yapının tümüne zarar verecek nitelikte değisiklik, onarım ve tesisat yapamaz.

f)Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrımenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım,tesis ve değişiklik yapamaz.Tavan,taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde , bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.  

 

MADDE 9- GENEL GİDERLERE KATILMA:

 

Bağımsız Bölüm malikleri, Blokları ile ilgili genel giderlere eşit olarak katlanmakla mükelleftirler. Ağaoğlu My Country’nin tümünü ilgilendiren genel giderler her bağımsız bölümün brüt inşaat m2 alanı üzerinden hesaplanmak suretiyle bu nispette paylaştırılır. O1,O2,O3,O4,O5,O6,07,O8 Numaralı kapalı otoparklarına ait giderler tahsis edildikleri bağımsız bölüm malikleri tarafından karşılanır. Ağaoğlu My Clup özel mülkiyete tabi olduğundan, bağımsız bölüm maliklerinin Ağaoğlu My Clup (S BLOK) genel giderlerine katılmaları söz konusu olmadığı gibi Ağaoğlu My Clup (S BLOK) malikinin, Ağaoğlu My Country'nin genel giderlerine katılması da söz konusu değildir.

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş  ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Kat malikleri,toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

 

MADDE 10- ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI:

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici veya servis sirketi tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeli Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş  hesabıyla günlük gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız, bölümünden herhangi bir surette faydalanan kisinin kusurlu bir hareketi sebep olmussa gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kat malikinin, 9.madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme

tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya baska bir sebebe dayanarak devamlı bir sekilde faydalananlar ve yeni malikler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin, yoksa kat maliklerinden birinin veya servis sirketinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat alikleri veya servis sirketi lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 893. maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. Kat Maliklerinin veya servis sirketinin gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

 

MADDE 11- MÜSAADE MECBURİYETİ:

 

Ortak yer ve şeylerde, bağımsız bölüm maliklerinden birinin bölümünde veya bu bölümdeki

tesislerde, meydana gelen hasar veya bozukluğun onarımı yahut tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için, diğer bir bağımsız bölüm ve eklentiye girmek gerekiyorsa, o bölümün malik ve şagilleri, acil durumlarda derhal, diğer hallerde ise en geç iki gün içinde, geçiş ve çalışma müsaadesi vermeye mecburdurlar. Bu müsaadeyi gerektiği şekil ve sürede vermekten kaçınan bağımsız bölüm maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerinin uğradığı zararı tazminle mükelleftir.

 

MADDE 12-YASAK İSLER:

 

Ana gayrimenkulün bu yönetim planında belirtilen mesken niteliğinde alanları, bağımsız bölüm ve eklentilerden hiç biri, mesken dısında bir amaçla kullanılamaz ve mesken dısında kiraya verilemez (S Blok içinde bulunan bölümler hariçtir). Bu maksat dısında tahsis şekli değistirilemez. Yapımcı firma Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. tarafından imal ve inşa edilen müşterek mülkiyete tabi ortak alanlar (kamuya terk edilenler dâhil) üzerinde, bu alanların kullanım, tahsis amaçlarına matuf veya yenilestirme amacıyla yapımcı firmanın onayı alınmaksızın hiçbir tadilat, değişiklik, yenileştirme faaliyeti gerçekleştirilemez.

 

MADDE 13 - KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ

 

Kat maliklerinden biri yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, Kat Mülkiyeti Kanununun 25. Maddesi hükümleri uyarınca o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler.

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

 

Aşağıdaki hallerde çekilmezlik hali varsayılır;

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendisine düsen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması.

b) Sulh Hâkiminin Kat Mülkiyeti Kanununun 33.maddesi gereğince verdiği emre rağmen, bu

kanunda yazılı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmekle devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi.

c) Konut olan kendi bağımsız bölümünü, masaj salonu, kuaför, güzellik salonu, lokal, kulüp, dernek, parti veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak veya kiracıları, malik gibi tasarruf edenlerce intifa hakkı sahipleri tarafından kullanılmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

d) Bağımsız bölümün maliki yada tasarruf edenler tarafından geleneklerimize, ulusal örf ve

adetlerimize uymayacak sekil ve evsafta iffetsiz insanların girip çıkmalarına olanak sağlayacak şekilde kullandırılması, bağımsız bölümde veya ortak yerlerde uyuşturucu bulundurulması, içilmesi, satılması, terörist faaliyetlerde kullanılması, terörist faaliyetlere suçlulara, suç teşekküllerine yardım ve yataklık faaliyetlerinde kullanılması, patlayıcı madde ve/veya ruhsatsız silahlar bulundurulması.

 

BESİNCİ BÖLÜM

AĞAOĞLU MY COUNTRY YÖNETİMİ

 

MADDE 14:

Ağaoğlu My Country, tek parselden oluşan bir bütün olup tek ve ortak bir Yönetim Kurulunca yönetilir. Parsellerin ayrı yöneticisi ya da yönetim kurulları olamaz.

Yönetim Kurulu toplam 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Ağaoğlu My Country Genel Kurulunca seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu çoğunlukla karar alır.

MADDE 15:

Ağaoğlu My Country Genel Kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere, Genel Kurulca aksine bir karar alınmamış ise her takvim yılının ocak ayının 3. haftası Cumartesi ve Pazar günleri ayrıca bir duyuruya gerek olmadan, blokların ilan panosunda yazılı gündemle ilan panosunda belirtilen yer ve saatte toplanır. Bağımsız bölüm malikleri kendilerine tebligat yapılmadığını beyan ederek toplantı kararlarının iptalini isteyemezler. Toplantıyı divan başkanı olarak servis şirketi yetkilisi sevk ve idare eder. Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, Genel Kurul en geç 15 gün içerisinde ilk toplantı ile 2.toplantı arası 7 günden az olmamak üzere  aynı yer ve saatte toplanır. Sitenin yeni kuruluşu dolayısıyla ilk Ağaoğlu My Country genel kurulu aynı yöntemle sitenin fiilen bitirildiği yılı takip eden yılın Ocak ayının 3. haftası Cumartesi, Pazar günleri, blokların ilan panosunda yazılı gündemle ilan panosunda yazılı yer ve saatte toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, Yöneticinin veya yönetim kurulunun çağrısı, denetçinin isteği kat maliklerinin 1/3 ' ünün dileğiyle, toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce taahhütlü mektupla sebebi bildirilmek şartıyla, kat malikleri her zaman toplanabilirler. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihle yapılacağı belirtilir.

MADDE 16:

Ağaoğlu My Country Genel Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı en geç 15 gün içerisinde aynı yerde ve saatte toplanarak, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ve bu yönetim planında ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

MADDE 17:

Her kat maliki arsa payı oranına bakılmaksızın bir tek oy hakkına sahiptir. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder.Böyle bir kişi seçemedikleri takdirde bu kişilerden birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

Kat malikleri veya tapuya kayıtlı diğer hak sahipleri tapu islemleri sırasında beyan ettikleri adreslerini kanuni ikametgâhları olarak kabul ederler. Ağaoğlu My Country' de ikamet etmeyen kat maliklerine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun veya yönetim planının uygulanmasından kaynaklanan her türlü, özel, resmi ve adli tebligat bu adreslere yapılır ve bu adreslere yapılacak tebligatları Tebligat Kanunumun 35.maddesi uyarınca kabul etmis sayılır. Adres değisikliğini Noterden tanzim ettireceği bir tebligat veya site yöneticisinin tebellüğüne havi bir belge ile bildirmeyen kat maliki tebligatı tebellüğ etmis sayılır ve tebligata itiraz hakkını kaybeder.

MADDE 18:

Ağaoğlu My Country, kat malikleri tarafından, bu yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Kararlar, bütün bağımsız bölüm malikleri ile bunların külli ve cüzi haleflerini, kiracılarını yahut bağımsız bölümlerde başka sebeplerle oturan ve kullananlar ile bağımsız bölümü sonradan iktisap edenleri, yöneticileri, denetçileri bağlar, bunların hepsi bu kararlara uymakla yükümlüdür. Toplantılarda yalnız o toplantının gündeminde yazılı hususlar konusulabilir, Ancak toplantıya katılanların üçte biri isterse baska hususlarda gündeme alınarak görüşülebilir.

MADDE 19:

Kat malikleri kurulu kararları (1) den baslayıp sırayla giden sayfa numaraları tasıyan her sahifesi noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda hazır bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmis bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

MADDE 20:

Kat malikleri genel kurulunun karar suretleri, toplantıda bulunmamış olanlara istemleri ve tüm giderleri peşinen ödemeleri halinde gönderilebilir. Bu karar suretlerinin isteyen bir hissedara verilmesi zorunludur. Sulh Hâkimi icranın durdurulması hakkında bir karar verene kadar itiraz edenler, genel kurul kararma uymak zorundadırlar.

MADDE 21:

Bu yönetim planı ile Yönetim Kurulu tüm yetkilerini ve görevlerini servis sirketine devretmiştir.

Ağaoğlu My Country profesyonel servis şirketi ile yönetilir. Ağaoğlu My Country'yi, bu yönetim planı ile Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak, servis şirketi temsil ve ilzam eder. Servis Şirketi Ağaoğlu My Country'nin yönetim ve isletimine iliskin personel, isletme ve sair masraflarına makul bir kâr ilave etmek suretiyle Ağaoğlu My Country Yönetim kuruluna fatura eder.

MADDE 22:

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 23. maddede sıralanmıstır. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri fahri çalısırlar. Ücret almazlar, oturdukları bağımsız bölümün isletme giderini tam olarak öderler. Yönetim Kurulu, yetkilerini servis sirketi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. veya onun görevlendireceği servis sirketine devretmistir. Servis sirketi asağıda 23. Maddede yazılı görev ve yetkileri bizzat veya sermayesine istirak edeceği veya görevlendireceği bir sirket vasıtasıyla deruhte eder.

MADDE 23-YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanması,

b) Yönetim Planının uygulanması,

c) Kat Malikleri kurulunca verilen ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile Yönetim Plazma aykırı olmayan kararların yerine getirilmesi,

d) Blok yapıların gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

e) Blok yapıların genel yönetim isleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım isleri ve

asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava isletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen

zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemisse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat

maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde geri kalan isler için tekrar avans toplanması,

f) Blok yapıların yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan

borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmıssa bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.

g) Blokların tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.

h) Blok yapıları ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

ı) Blok yapıların korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli

tedbirlerin, onlar adına alınması,

i) Kat mülkiyetine ve yönetim planına iliskin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karsı dava açılması ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

j) Blok yapıların genel giderlerine katılma ve avans paylarının, isletme projesine uygun olarak ve kat malikleri kurulunca tespit edilecek zamanlarda toplanması ve bu avansların harcanıp bitmesi halinde geri kalan isler için tekrar avans toplanması.

k) Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yandan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 32. maddesinde sözü geçer deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden baslayarak ilk ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Yönetici her 3 ayda bir kat maliklerine 3 aylık islemlere iliskin hesap özeti vermekle mükelleftir. Yönetici kendini ibra ettirmeden istifa edemez.

Site hizmetlerinin görülmesi için (eğer gerekli ise) çalısacak isçilerin ise alınması, bunlarla is sözlesmelerinin akdi, sözlesmelerin tadili veya yenilenmesi, feshi, gerekli ihbar ve ihtarların yapılması, is kosulları ve sürelerinin nizamlanması, icra takibi yapılması veya dava açılması, isçiler tarafından açılan takip ve davalarda, kat maliklerini temsilen hazır bulunması ücret ve tazminatların ödenmesi makbuz ve ibra alınması hususlarında, ayrıca kat maliklerinin rızasına ihtiyaç olmaksızın yetkilidir.

I) Kat malikleri kurulunca kabul edilmis isletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir isletme projesi yapar.

Bu proje özellikle:

- Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlar.

- Tüm giderlerden her kat malikine düsecek tahmini miktar.

- Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karsılamak üzere her kat maliki gereken avans tutarı,gösterilir.

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlarla, imzaları karsılığında veya mektupla bildirilir. Bildirimden baslayarak yedi gün içinde projeye asağıdaki sekilde itiraz edilebilir. İtiraz eden, isletme projesinin hangi faslına itiraz ettiğini belirtmelidir. İsletme projesi iki fasıl halinde tanzim edilir. 1. fasılda personel giderleri, yakıt giderleri, ortak su ve elektrik giderleri, çevre ve bahçelerin bakım onarım ağaçlandırma giderleri, yazısma ve kırtasiye giderleri, 2. fasılda ise bloklara yapılacak tadilat, bakım onarım ve eklerle ilgili giderler yer alır. İsletme projesi avans tahsilâtını öngördüğü cihetle 1. fasıla giren isletme projesi bölümlerine itiraz edilemez. 2. fasıla olarak itirazlar Ağaoğlu My Country Genel Kurulunca karara bağlanır. Genel Kurulun toplanması için yapılacak bütün masraflar itiraz eden kat malikince karsılanır. Kesinlesen isletme projeleri veya kat malikleri kurulunun isletme giderleri ile ilgili kararlan, İcra ve İflas Kanunu'nun 68. maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

TEMSİL VE İLZAM:

Servis sirketi, Ağaoğlu My Country'yi temsil ve ilzam eder. Bu yönetim planı kat maliklerince

değistirilinceye kadar servis sirketi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. veya sermayesine istirak ettiği görevlendireceği sirket, Ağaoğlu My Country'nin yöneticiliğini temsil ve ilzam eder. Servis Sirketi Yönetim Planı değisikliği ile her zaman değistirilebilir. Servis sirketinin değistirilmesi halinde; servis sirketinin görev ve yetkileri yönetim planındaki sartlan yerine getiren yeni servis sirketi ile sözleşme yapılana kadar aynen devam eder. Bankalarda bu adların herhangi birisi için hesap açar, para yatırır, para çeker, çek ve senet keside eder, avukat tayin eder, vekâletname verir, vekâletten azil eder, PTT, SSK, Belediye, Maliye, İSKİ dâhil olmak üzere özel ve resmi kurumlarda siteyi temsil ve ilzam eder. Sözlesmeler abonman islemleri yapar bunları imzalar, isletme projesini tanzim, tadil eder. Personel istihdam eder, personel ücretlerini tayin ve tediye eder, kara nakil tasıt araçları ve is makineleri iktisap eder. Ağaoğlu My Country yöneticiliği adına tescil ettirir. Ağaoğlu My Country yöneticiliği adına dava ve icra takipleri yapar bu maksatla Avukata vekâletname verir. Gayrimenkul ve menkul kiralar. Finansal kiralama yapar. Bu islemlerin ifası için kat malikleri kurula kararı aranmaz.

MADDE 24 - YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU:

Servis sirketi, Ağaoğlu My Country'yi temsil ve ilzam eder. Bu yönetim planı kat maliklerince

değistirilinceye kadar Yöneticiler isbu sıfatları dolayısıyla, diğer kat maliklerine karsı vekil gibi sorumludurlar. Yönetici olağan kat malikleri toplantısında bir evvelki takvim yılı itibarıyla toplanan avansın ve varılan masrafların hesabını vermekle yükümlüdür.

DENETÇİ

MADDE 25: DENETÇİNİN SEÇİMİ VE GÖREVİ:

Ağaoğlu My Country Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun tüm görev ve faaliyetlerini denetlemek üzere yıllık genel kurul toplantısında bir dönem için 3 adet denetçi seçer. Denetçiler bir yıllık dönem boyunca yapmıs oldukları denetim sonuçlarını bir rapor halinde Ağaoğlu My Country Genel Kurul Toplantısına verirler. Denetçiler bir sonraki dönem için Denetim Kuruluna yeniden seçilebilirler.

MADDE 26:

Ağaoğlu My Country'nin yönetimini kısmen veya tamamen servis sirketi olan Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. bırakırsa ya da kat malikleri kurulu bu yönetim planını tadil etmek suretiyle bir baska servis sirketine ya da kurulusuna vermek isterse, aylık isletme gideri toplamı ciddi bir meblağ olduğundan kat maliklerinin ali maksatlarını korumak amacı ile site yönetimine kısmen veya tamamen talip olacak kiside ve kurumda asağıdaki özellikler aranır;

a) Yeni görevlendirilecek servis sirketini veya servis sirketlerini site yönetim kurulu, tensip etmek üzere kat malikleri kuruluna teklif eder. Kat maliklerinin 4/5 olumlu oyunu alan ve Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S' nin muvafakatini alan servis sirketi veya sahıs bu yönetim planında yetkili sayılabilmesi için gerekli görülen diğer özellikleri de sağlar ise site yöneticiliğini üstlenebilir.

b) Sirket ödenmis sermayesinin, sahıs veya adi ortaklıklar ise bankadan alacakları nakit veya kredi limitlerinin sitenin 1 yıllık isletme giderinden fazla olmalıdır ve ana sözlesmesinde istigal alanında site yöneticiliği hizmetinde bulunmak yazılı olmalıdır.

c) Sirket ise ortaklarının yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemis, takipsizlikle sonuçlansa bile bu suçlardan birinden takibata sorusturmaya uğramamıs olmalıdır. (Savcılık belgesiyle tevsik edilir) Aynı sart sahıslar ve adi ortaklıklar içinde aranır.

d) Sitenin bütününün 6 aylık isletme giderinin toplamı kadar, bir bankanın limit dâhili müddetsiz kati teminat mektubunu site yönetim kuruluna vermelidir. Teminat mektubu komisyonu servis sirketi tarafından ödenir. Servis sirketinin görevinin bitiminden ve ibrasından 6 ay sonra teminat mektubu iade edilir. Servis sirketinin görevi devam ettiği sürece, her 6 ayda bir teminat mektubunun tutarı, o dönem toplanan toplam 6 aylık isletme giderleri toplamından az olmamak üzere artırılır. Teminat mektubunun tutarı, hiçbir dönemde sitenin bütününden toplanacak 6 aylık isletme giderleri toplamından az olamaz. Aksi halde ayrıca bir ihtara lüzum kalmadan yönetimi üstlenen sirketin görevi son bulur. Yukarıda belirtilen özellikleri tasımayan servis sirketi veya kisi yetkisiz sayılır. Yetkisiz servis sirketi yeniden Kat malikleri kurulu toplanmadan ve bu hususlar yerine getirilmeden siteyi temsil ve ilzam edemez. İsletme gideri toplayamaz, sarf edemez.

e) Bu maddede aranan sartlar Ağaoğlu Sirketler Grubu bünyesinde yer alan sirketler ile bu grup bünyesinde yer alan sirketlerin sermayesine katılmıs olduğu sirketler için aranmaz.

MADDE 27:

Ağaoğlu My Country ismi ve proje müellifi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. nin belirlediği genel yapı içerisindeki ortak yerlerin isimleri, blok yapıların isimleri yönetim planı değisikliği halinde dahi Akdeniz İnsa ve Eğitim Hizmetleri A.S.’ nin yazılı onayı olmaksızın hiçbir surette değistirilemez.

MADDE 28:

Kat Malikleri, kiracılar değistikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde baska sıfatla oturacakların adını, soyadını ve is adreslerini, en geç 10 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirmeye veya mevcutsa kira sözlesmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdurlar. Bu değisiklikler Yönetim Kurulu vasıtasıyla servis sirketine iletilir.

MADDE 29:

Ağaoğlu My Country, bir bütün olarak planlanmıs ve yapılmıs olacağından, kullanım ve hizmetlerle ve tesislerle ilgili olarak merkezilestirilmis bulunmakla ve sitenin büyüklüğü, bağımsız bölüm adetlerinin çokluğu ve mevcut tesislerden tam anlamıyla yararlanılabilmesi hizmetlerin modern bir biçimde ifa edilebilmesi, idarenin tam kadro ve teskilatla profesyonel bir biçimde yapılmasını gerektirdiğinden bir servis sirketi vasıtasıyla yönetilmesi öngörülmüstür. Kat Malikleri Kurulu, bu yönetim planını tadil ederek bir servis sirketini tespit edinceye veya Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. hakkından feragat edinceye yada belirli bir süre baska bir sirkete bırakıncaya kadar ve böyle bir süre verilmisse bu sürenin sona ermesinden sonra da Ağaoğlu My Country'nin yönetimi servis sirketi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S veya görevlendireceği sirkettir.

Yönetim planı tadil edilerek site bir baska servis sirketine tevdi edilebilir. İsbu yönetim planı kat maliklerince değistirilerek site yönetimi bir servis sirketine tevdi edilinceye kadar meriyette kaldığı sürece ve Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. bu görevi artık sürdürmeyeceğini site yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmediği sürece Ağaoğlu My Country'nin yönetimi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S veya görevlendireceği sirkete aittir.

MADDE 30:

Servis sirketi bu yönetim planı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm

yöneticilik görevlerini bizzat ifa edecektir. Servis sirketi Yönetim Kuruluna karsı sorumludur. İsletme projesini hazırlar ve buna göre siteyi yönetir. Ağaoğlu My Country yöneticiliği, seçimi takiben yetkilerini servis şirketine devir etmiş sayılır. Bu devir ayrıca karar defterine geçirilmesi şartı aranmaz. Servis şirketi her türlü faaliyetinde site yöneticiliğini temsil ve ilzam eder.

Servis şirketi; kat maliklerine isletme giderlerinin tam olarak toplanmasını garanti eder. Bu maksatla gerekli tedbirleri alır. Servis şirketi isletme giderlerini toplayamasa bile personel giderlerini tediye etmek zorundadır. Ancak Ağaoğlu My Country yönetimi servis şirketini gereken yetkilerle donatmaz, donatamaz, yetkiyi zamanında devir etmez veya servis sirketi isletme giderlerinin toplanmasında yasal engelle karsılaşırsa,yukarıdaki paragraftaki sorumluluğu ortadan kalkar.Servis şirketi sitede, site yönetimi adına, bir müdür ile yeteri kadar idari personel, yeteri kadar kapıcı,kaloriferci, bekçi, tesisat teknisyeni, bahçıvan ve düz isçi istihdam eder. İstihdam edilecek personelin seçimi, çalışma koşulları, ücretleri, çalışma zamanı ve mevsimlerini servis şirketi tayin eder.

Yine servis şirketi site yönetimi adına ulaşım araçları, demirbaşlar, alet ve edevat satın alır. Bunlar usulüne uygun demirbaş defterine islenir.

Servis şirketinin bu sözleşmenin zirinde yazılı adresteki her türlü personelinin ücretleri Ağaoğlu My  Country'yi ilgilendirmez. Bu personelin ücretleri servis şirketince ödenir.

MADDE 31:

Servis şirketi, Ağaoğlu My Country’nin yöneticilik hizmetlerini yapar. Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunlarla sözleşme ve bu yönetim planındaki görevlerden başka özellikle aşağıdaki isleri de görür;

a) Kat Malikleri Kurulunca verilen kararların yerine getirilmesini temine çalışır.

b) Ağaoğlu My Country'deki bina, yeşil alan, dinlenme ve çocuk parkı, gezi ve çocuk

parkı, dâhili santral merkezi teshin ve diğer tüm merkezi tesis ve şeylerin gayrimenkulün ve

sitenin gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için sereden tedbirler alır.

c) Bütün gayrimenkullerin sigorta ettirilmesi,

d) Ağaoğlu My Country'nin yönetim ve bakım isleriyle, bilumum ortak giderler için lüzumlu paraların doğrudan veya yöneticiler vasıtasıyla avans olarak toplanması, gelirlerin tahsili, borçların ödenmesi,masrafların yapılması, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne ettirilmesi,

e) Ağaoğlu My Country'nin tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,

f) Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ve bu yönetim planına göre genel kurulların yapılması. Ağaoğlu My Country'nin 1 yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını, bütün giderlerin her kat malikine bu yönetim planı, kat malikleri kurulu kararlarına göre düşecek miktar ile her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarını gösterir isletme projelerinin yapılması kat maliklerine sunulması.

Bu proje kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya mektupla Ağaoğlu My Country Genel Kurulunun yapılacağı tarihten 15 gün önce bildirilir. Kat maliklerinden gelen görüş ve teklifler doğrultusunda gerekirse yeni bir proje hazırlanır veya gerekli görülen ilaveler yapılır. Son seklini alan isletme projesi Genel Kurula sunulur. Ağaoğlu My Country Genel Kurulunda isletme projesi incelenerek ya olduğu gibi ya da değiştirilerek görüşülür ve karara bağlanarak kesinleşir. Kesinlesen isletme projesi, İcra ve iflas Kanunu'nun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

MADDE 32:

Ağaoğlu My Country sakin ve malikleri Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planına uygun hareket ederler. Aksi halde gerek kat malikleri, gerekse yönetici ya da servis şirketi, aykırılığın giderilmesi için yasal yollara münferiden tevessül edebilirler.

MADDE 33:

Malikler ve sakinler bahçe ve ortak yerlere eklentiler yapamazlar, otopark edilecek yerlerin birisinin kendisine ait olduğunu iddia edemez, bu maksatla özel garaj, çatı, örtü vs. teşkil edemezler.

MADDE 34:

Bu yönetim planının tamamının ya da her hangi bir maddesinin tadil edilmesi ancak Ağaoğlu My Country bağımsız bölüm maliklerinin tamamının 4/5 inin değişikliği yada tadili kabulü ile mümkündür.

MADDE 35:

Bu Yönetim Planının ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflarda Ümraniye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 36:

Sitede ortak hayatın daha güzel ve daha iyi bir şekilde yaşanması huzurlu bir ortamın sağlanması ve sağlanmış olan huzur ortamının bozulmasının engellenmesi, hizmetleri düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenmiş olan işbu yönetim planı 36 maddeden ibarettir.

MALİK(LER) adına

 

 

 

AĞAOĞLU MY - COUNTRY SİTESİ YÖNETİM PLANI

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM GİRİS:

 

 

 

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, birinci bölge, Çekmeköy, PAFTA: F22D24B3A, ADA:-PARSEL:3316 da kain parsel üzerinde bulunan: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,A12  (ikiz villa blokları), B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10,  B11, B12, B13, B14, B15,B16,B17,B18,B19,B20,B21,B22,B23,B24,B25,B26,B27,B28,B29,B30,B31,B32,B33 (tek villa blokları), C1, C2, C3, C4 (ikiz villa blokları), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22 (üçlü villa blokları), G KONAK G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7 (konak halinde sekizer daire), K KONAK K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 (konak halinde on ikişer daire) ve S BLOK biçimindeki blokların yönetim planıdır.

 

Yapılar Ağaoğlu My Country'nin bir unsurudur. Bu yönetim planı Ağaoğlu My Country’nin tamamında ortak olarak uygulanır. Ağaoğlu My Country bir bütün kabul edilir. Blok yapılardan birinde bağımsız bölüm maliki kişi ya da kuruluşlar, Ağaoğlu My Country'nin bütün ortak alanlarında hak sahibi ve bu yönetim planı dolayısıyla yükümlü, sorumlu sayılır.

 

Tüm kat malikleri ve irtifak hakkı sahipleri bu yönetim planına ve irtifak haklarına uygun olarak gayrimenkulün yönetimini kabul ve taahhüt ederler.

 

 

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY:

 

 

 

Akdeniz İnşaat ve Eğitim A.Ş. tarafından inşa edilen, çevre düzenlemesi yapılan Ümraniye İlçesi, Çekmeköy PAFTA:F22D24B53A, ADA: - PARSEL 3316, da yer alan yapıların tümü Ağaoğlu My Country olarak adlandırılmış olup Ağaoğlu My Country ismi yapımcı firmanın onayı olmaksızın ''Yönetim Planının değiştirilmesi halinde dahi” hiç bir şekilde değiştirilemez. Ağaoğlu My Country’ in ekli vaziyet planında belirtilen komple inşaatı tamamlanıp (çıkacak) bütün yapıların iskân ruhsatları alınıncaya kadar ve alındıktan sonra yapımcı Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. veya onun görevlendireceği bir şirket Ağaoğlu My Country sitesini bu yönetim planına göre yönetme hakkına sahip olup kat malikleri de bunu peşinen kabul ve uymak mükellefiyetini üstlenmişlerdir.

 

Kat malikleri yönünden bu madde satış akdinin esaslı bir unsuru olup, yapımcı şirket bu hakkından feragat etmedikçe hiçbir şekil ve surette bu hak bertaraf edilemez servis şirketine iliskin maddeler değiştirilemez.

 

 

 

ANA TAŞINMAZ:

 

 

 

Blok yapıların birlik teşkil ettiği yapılar.

 

 

 

BLOK YAPI:

 

 

 

Ağaoğlu My Country'nin bütünü içerisinde yer alan villa, apartman veya apartmanlardan her biri Blok Yapı olarak adlandırılır. S Blokta "AĞAOĞLU MY CLUP" Olarak" anılacaktır. AĞAOĞLU MY CLUP blok yapılar Bağımsız Mülkiyete sahip olup , içinde yer alan kapalı ve açık yüzme havuzu, restaurant, sauna vb birimlerin çalışma sistemi ve kuralları isletmecisi tarafından belirlenir. Yine site kapsamında yapılmış olan spor alanları ile oyun alanları da Ağaoğlu My Clup bünyesinde olup kullanım ve işletme esasları Ağaoğlu My Clup isletmecisi tarafından belirlenecektir. Aynı sekilde S blokta bağımsız mülkiyete tabi olup içerisinde yer alacak isletme ve sosyal aktivite alanlarının çalısma ve isletme kuralları m a l i k i ya da isletmecisi tarafından belirlenecektir.

 

 

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM:

 

 

 

Ana taşınmazın sınırları içerisinde, projesine göre ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri ifade eder.

 

 

 

ORTAK YERLER:

 

 

 

Bağımsız bölümlerin dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleri ve tesisleri ifade eder.

 

 

 

KAT MALİKİ:

 

 

 

Ana taşınmaz üzerinde tesis edilmiş, bağımsız kat mülkiyetine esas olan hisseleri satın alanları ifade eder.

 

 

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY GENEL KURULU:

 

 

 

Ağaoğlu My Country kat maliklerinden olusan kurulları ifade eder.

 

 

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY YÖNETİM KURULU:

 

 

 

Ağaoğlu My Country genel kurulu üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşan kurulu ifade eder.

 

 

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY YÖNETİMİ:

 

 

 

Ağaoğlu My Country yönetimini üstlenen kişi veya kuruluşları ifade eder.

 

 

 

MADDE 1- KONUSU:

 

 

 

Bu gayrimenkulün malikleri inşaat devam ettiği sürece inşaat ikmal edildikten sonra dahi (çıkacak), tatbik ve devam edilmek üzere işbu ( Yönetim Planı ve Ekleri)’ni tanzim ile Tapu Siciline tesciline karar vermişlerdir.

 

Ağaoğlu My Country'nin idaresi, bağımsız bölüm maliklerinin hak ve borçları işbu Yönetim Planı hükümlerine, Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki esaslara tabidir. Bu Yönetim Planı, bağımsız bölüm maliklerini, intifa ve sükna hakkı sahiplerini ve bunların cüz’i ve külli halefleri ile bağımsız bölümlerde kira akdi ile veya her ne ad altında olursa olsun ikamet edenleri bağlar. Bağımsız bölümleri kiraya veren malik yahut intifa hakkı sahipleri kira sözleşmelerine, bu yönetim planına aykırı hüküm dahi koyamazlar. Blok yapıların tahsis şeklini, niteliğini, cinsini değiştiremezler.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ORTAK YERLER, SEYLER VE EKLENTİLER

 

MADDE 2- ORTAK YERLER:

 

 

 

Her blok yapının, binanın oturduğu saha dışında veya eklenti olarak münhasıran bir bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen bölümlerin dışında kalan, temel ve ana duvarları taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar genel girişler merdivenler, eklenti olarak tasrih ve tescil edilmeyen bilumum sahanlıklar, koridorlar, bacalar, bağlantı yolları, dinlenme ve çocuk parkları, dinlenme ve gezi alanları, kullanıma ayrılmıs yesil alanlar, Ağaoğlu My Country bütünündeki otopark alanları (O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8) kapalı otoparkları hariç (bu otoparkların tahsisleri asağıda yazılıdır), yine ekteki vaziyet planında gösterilen konak tipindeki bağımsız bölümlerin bahçe katındaki ve de villaların kendilerine ait bahçeleri hariç tüm blok yapıların ortak kullanımına tahsis edilmiş, münhasır, müşterek mülkiyete dahildir. S Blokta yer alan Ağaoğlu My Clup bağımsız mülkiyete tabi olup bakım ve işletimi malikleri tarafından yapılır veya yaptırılır.

 

Kapalı otoparkların kullanım hakları su şekildedir;

 

- 01 kapalı otopark ; K1 a-K1 b-K1 c-G2 G1 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

- 02 kapalı otopark ; K2 a-K2 b-K2 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

- 03 kapalı otopark ; K3 a-K3 b-K3 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

- 04 kapalı otopark ; K4 a-K4 b-K4 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

- 05 kapalı otopark : K5 a-K5 b-K5 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

- 06 kapalı otopark : K6 a-K6 b-K6 c Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

- 07 kapalı otopark : K7 a-K7 b-K7 C-G5-G6-G7 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

- 08 kapalı otopark : G3-G4 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır.

 

Kendilerine ekli projede gösterildiği gibi bahçe tahsis edilen ve yukarıda dökümü yapılan şekilde kendilerine kapalı otopark tahsis edilen bağımsız bölüm malikleri dışındaki malikler, bu özel tahsisler nedeni ile kendilerine özel tahsisler yapılan bağımsız bölümler lehine tasarruf haklarından gayrikabili rücu feragat etmişlerdir. Yine S Blok malikleri haricindeki bağımsız bölüm malikleri S Blokta yer alan bağımsız bölüm maliklerine ve/veya "AĞAOĞLU MY CLUP" üyelerine karsı bu bölümdeki (projede S Blok olarak gösterilen bölüm) tüm yerler üzerindeki tasarruf haklarından gayri kabili rücu feragat etmişlerdir. Bu nedenle S Blok içindeki hiçbir bölüm üzerinde S Blok malikleri haricindeki bağımsız bölüm maliklerinin müdahale ve tasarruf hakkı bulunmamaktadır.

 

Ağaoğlu My Clup özel mülkiyete tabi olduğundan ortak yerler kapsamında yer almamakla birlikte Ağaoğlu My Country sakinleri Ağaoğlu My Clup yönetiminin tespit ettiği/edeceği şartları yerine getirmek ve Ağaoğlu My Clup yönetimince üyeliğe kabul edilmiş olmak şartıyla gerek Ağaoğlu My Country içerisindeki gerekse değişik yerlerde yaralan Ağaoğlu My Clup kapsamındaki diğer isletmelerden yararlanabileceği gibi Ağaoğlu My Country sakini olmayan Ağaoğlu My Clup üyeleri de Ağaoğlu My Country içerisindeki tesislerden her zaman ücret mukabilinde yararlanma hakkına sahiptirler.

 

Kamuya terkedilmiş de olsa tüm ortak alanların işletimi ve yönetimi, yönetim masrafları isletme projesinde belirtilmek ve tüm bağımsız bölüm sakinlerine isletme avansı olarak yansıtılmak üzere site yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir. Avans ve/veya aidatlar her bağımsız bölümün kapsadığı brüt alan üzerinden orantılı olarak hesaplanarak kat malikleri tarafından ödenecektir. Müşterek mülkiyete tabi kamuya terk edilmiş olanlar dahil tüm ortak yerlerde yapımcı firma tarafından yapılmış tüm imalat ve inşaatlara yönelik yapılacak iyileştirme, değiştirme ve geliştirme faaliyetleri site yönetiminin teklifi ve yapımcı firmanın onayı ile gerçekleşebilir. Yukarıda sayılanların dışında kalan fakat Ağaoğlu My Country’nin ortak yeri mahiyetinde olan yerlerle  Ana taşınmazın ortak yeri mahiyetinde olan yerlerde ortak yerlerdendir. Depo, sığınak ve bahçelerin kat maliklerinin müşterek mutabakatıyla yönetim planı ile münhasıran bağımsız bölümlerin maliklerine hasredilmiş kısımları; çatı örtüsü ve çatı dubleksi olarak tahsis edilmiş bağımsız bölümlerin çatı katı alanları, çatı arası kullanım yönünden ortak yer addedilemez ve bu hüküm değiştirilemez. Değiştirilmesi halinde, bu alanları kullanan bağımsız bölümlerin zarar ve değer kayıplarının tazmini esastır.

 

 

 

MADDE 3 - ORTAK SEYLER :

 

 

 

Blok yapının ana kanalları, genel elektrik kofraları, genel giris kapıları, umumi girislerdeki mermerle, merdiven basamakları korkuluk demir ve küpesteleri, merdiven ve kapı otomatikleri ve bunlara ait tesisatlar ve bilumum tesisatları, kapılar, (İçme suyu kaynak kuyusu ve deposu) kirli ana su kolonları rögarlar ve künkleri, künk kanalları, elektrik-su tesisatları telefon, radyo ve televizyon için kurulan ortak şebeke ve antenleri ışıklandırma sistemi, umumi antrelerdeki muhabere, yangın, alarm tesisat ve zilleri, damda mevcut her türlü gizli ve asma dereler, dikey yağmur boruları ve bilumum tesisatları, antenler, bahçe ihata duvarı, site güvenlik çiti müşterek mülkiyete tabi ortak şeylerdir.

 

 

 

MADDE 4 - KULLANIMA TAHSİS EDİLEN YERLER:

 

 

 

- O1 kapalı otopark; K 1 a-K 1 b-K1 c-G2 G1 Bloklarının kullanımına, - 02 kapalı otopark ; K2 a-K2 b-K2 c Bloklarının kullanımına, - 03 kapalı otopark ; K3 a-K3 b-K3 c Bloklarının kullanımına, -04 kapalı otopark ; K4 a-K4 b-K4 e Bloklarının kullanımına, - 05 kapalı otopark ; K5 a-K5 b-K5 c Bloklarının kullanımına, - 06 kapalı otopark ; K6 a-K6 b-K6 c Bloklarının kullanımına, - O7 kapalı otopark ; K7 a-K7 b-K7 c-G5-G6-G7 Bloklarının kullanımına, - 08 kapalı otopark ; G3-G-4 Bloklarının kullanımına bırakılmıştır. Yine ekteki vaziyet planında gösterilen konak tipindeki bağımsız bölümlerin, bahçe katındaki ve de villaların, kendilerine ait bahçeleri bu bağımsız bölüm maliklerinin kullanımına tahsis edilmiştir. Söz konusu bu alanlar ortak mülkiyete tabi olmakla birlikte bu alanda inşa edilmiş tüm şeyler ve mekânlar sadece bu bağımsız bölümlerce kullanılacaktır. Diğer bağımsız bölüm malikleri bu alanların tasarrufu haklarından yukarıda belirtilen bağımsız bölüm malikleri lehine gayrikabili rücu olarak kati suretle feragat etmişlerdir. Bu alanlar ortak alan bu şeylerde ortak şey olarak, addedilemezler. Kendilerine bahçe alanı tahsis edilen bu bağımsız bölümler bu alanlara hiçbir şekilde inşaat ve imalat yapamazlar. Yönetimden izin almadan ağaç, direk, basketbol potası, v.s. dikemezler yüzme havuzu, kum havuzu ve benzerlerini yapamazlar, çocuklar için oyun alanı kuramazlar. Tahsis edilen alanı beton veya ahşap çit, dikenli tel, duvar v.s. ile çeviremezler. Tahsis edilen ve vaziyet planında bağımsız bölümlerin çevresinde taralı olarak gösterilen bu alanların sınırlarını Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.S.' nin onayı alınmak suretiyle ve boyu 50 cm. yi geçmemek şartıyla yeşil doğal bitki ile çevirebilirler. Buna karşılık diğer bağımsız bölüm malikleri bu alanların ortak alan olduğundan bahisle kendilerinin de tasarruf edeceğini öne sürerek bu bağımsız bölümlerin bahçe kullanımlarına tahsis edilen alanlardan istifadesini engelleyemezler ve kendileri de bu alanların ortak yer olduğu veya ortak şeyler barındırdığı gerekçesiyle yararlanmayı talep edemezler. Bu alanlar tahsis edilen bağımsız bölümlerce, betonla kaplanmış alan hariç yeşertilmiş, bitkilendirilmiş temiz halde ve münhasıran bahçe olarak kullanılır. İlgili bağımsız bölümlerin sakinleri kullanımlarına tahsis edilen bahçe alanlarının üzerine çardak, gölgelik vs. yapamazlar. Bu yönetim planında belirtilen şekilde bahçe kullanım hakkı tahsis edilen bağımsız bölüm malikleri, kendilerine tahsis edilen bahçe - alanlarında, blok yapı ve ana taşınmazlarla ilgili sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kablolu veya uydu' yayın hattı, doğalgaz ile altyapı tesisatı vb. var ise, bu birimlerde olabilecek arıza, tamir, kontrol gibi faaliyetlere engel olamazlar, bakım, onarım, kontrol arıza gibi amaçlarla yapılan "müdahalelerde bâhçe alanındaki döşeme kaplamasına zarar verilmesi halinde bu zarar site yönetimince karşılanır. Bu yönetim planı ile kimi bağımsız bölümlere tahsis ve atamalar yapılmıştır. Yönetim planının bu tahsis ve atamalarına ilişkin hükümleri tahsis ve atama yapılan bölümlerin rızası ve muvafakati olmadan değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif edilmesi halinde değişikliğe konu olan bağımsız bölüm maliklerinin uğrayacağı zarar ve ayrıca dairenin hali hazırının rayiç bedelinin 2 katı kadar munzam tazminat ve ayrıca değer düşüm bedeli hesap edilerek, değişikliği teklif edence veya edenlerce veya karara (değiştirilmesi yönünde) iştirak edenlerce veya sair tüm kat maliklerince ödenmek suretiyle değiştirilebilir. Bu ödeme değişiklik teklifinin kabul edildiği genel kurul kararının alınmasından itibaren 2 ay içinde yapılmak zorundadır ve bu ödemenin ifasından değişikliği teklif eden, değişiklik yönünde oy kullanan kat malikleri ve sair tüm kat malikleri müteselsilsen sorumludur. Bu tazminat ve munzam ödentilere fahişlik, fazlalık, gabin iddialarında bulunamaz. Bu madde hükmünün değiştirilmesi halinde değişikliğe konu olan bağımsız bölüm malikleri ayrıca hüküm almaya, ihtara lüzum kalmadan yukarıda yazılı ödentiyi almaya hak kazanırlar ve is bu ödentiyi değişikliği teklif eden, değişiklik yönünde oy kullanan kat malikleri ve sair tüm kat maliklerinden veya tayin edecekleri bir ya da birden çok bağımsız bölüm maliklerinden tahsil etmekle muhtardırlar. Değişiklik kararına konu bağımsız bölüm(lerin) malikleri ödentiyi ifa ile sorumlu olanlar aleyhine hiçbir ihtar ve başkaca isleme gerek kalmaksızın teminatsız olarak ihtiyati haciz talep etmek hakkına sahiptirler. Ancak kendisine tahsis edilen alana gerekli özen ve ihtimamı göstermeyen, bakmayan istenilen vaziyette bulundurmayan kat maliklerine karsı yapımcı firmanın talebi ile veya yönetimce kendiliğinden, rıza ve muvafakat aranmaksızın ve hiçbir zarar, değer kaybı, tazminat vs. ödenmeksizin her zaman değişiklik yapılabilir. Bu durumda değişiklik yapılmasını müteakip tahsis edilen alanın bakım, onarımı ve yeniden düzenlenmesi için yapılan tüm masraflardan değişikliğe sebep olan ilgili bağımsız bölüm maliki sorumludur. Yönetim planının ekindeki planın gösterdiği, bağımsız bölümlerin, bağımsız bölümleri bitişiğindeki bahçe alanlarının ve ilgili planda belirtilen sair diğer alanların sınırları kesindir. Buradaki bağımsız bölüm sınırlarına, tasarruf edilen alanlara fazlalık, ortak yer, ortak şey vesaire adlarla itiraz edilemez, tashihi, tadili, takyidi istenemez. Aksi halde değişiklik kararına konu olan bağımsız, bölüm(lerin) malikleri lehine uygulanan tazminat hükümleri sınırları değişerek zarar gören diğer bağımsız bölüm malikleri lehine de uygulanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

KAT MALİKLERİ VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI

 

MADDE 5- KENDİLERİNE TAHSİS EDİLEN BÖLÜMLER ÜZERİNDE:

 

 

 

İrtifak hakkı sahipleri ve kat malikleri kendilerine tahsis edilen bağımsız bölümler üzerinde; Bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanununa ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile Medeni Kanunun ve Kat Mülkiyeti Kanununun tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölüm malikleri ve irtifak hakkı sahipleri, Belediye nizamlarına, ana yapının dış estetiğine, statik yapısına ve Ağaoğlu My Country'nin genel mimarisine sıhhi tesisat ve projelerine aykırı olmamak diğer paydasların zarar ve ziyanlarına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek ve isbu yönetim planının 8.maddesinin (B) bendinde sayılan konuların dışında kalmak kaydı ve yapılacak masrafların tamamı kendisine ait olmak sartıyla kendi tasarruf sınırları içinde diledikleri değisiklik ve yeniliklere yapmakta tamamen serbesttir. Bu husus bütün bağımsız bölümler için muteber olup, diğer paydaslar bu tarz değişikliklere itiraz edemezler. İşbu yönetim planı ile gerekli paydas muvafakati verilmis addolunur. Dış estetik kararları Ağaoğlu My Country'nin proje müellifi yapımcısı olan Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketine aittir.

 

 

 

MADDE 6 - ORTAK YERLER ÜZERİNDE:

 

 

 

Paydaşlar, ortak yerleri aşağıda gösterilen sınırlamalara riayet etmek şartıyla, kullanma hakkına sahiptirler.

 

a) Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları intifa veya sükna hakkı sahipleri yahut bunların geçici yahut devamlı misafirleri, blok yapı inşaat sahası dışında kalan bahçenin yada Ağaoğlu My Country'nin hiçbir yerine (otopark olarak belirlenmiş alanlar hariç) hiçbir şekilde araç bırakamazlar, park edemezler.

 

b) Ortak yerlerde ve herhangi bir bağımsız bölüme tahsisli mahallerde, herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar. Dekorasyonsuz ev satın alan daire malikleri, konutlarını fiilen teslim aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde dekorasyonların tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca bu dekorasyon çalışmaları hafta içerisinde diğer sakinleri rahatsız etmemek kaydıyla 10.00 -16.00 saatleri arasında yapılacak olup acil durumlar haricinde bu çalışma saatlerine kesinlikle uyulacaktır. Acil durumlar hariç hafta sonları ile dini ve milli bayram günlerinde hiç bir şekilde tadilat tamirat ya da dekorasyon çalışması yapılamaz. Dekorasyon çalısmasını 6 aylık sürede tamamlayamayan daire maliki dekorasyonu nedeniyle blok yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine vermesi muhtemel zararların teminatı olarak 5.000 $ ABD Dolarını veya yönetimin kabulü halinde bu tutarda teminat senedini yönetime tevdi eder. (Bu maddede belirtilen dekorasyondan kasıt, yer dösemeleri, sıva, pis su- temiz su dahil olmak üzere her türlü tesisat vs. çalısmalarıdır bu nitelikte olmayan tamirat, tadilat ve islemler için bu madde hükümleri uygulanmaz.)

 

c) Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, dış cephelere, balkonlara, ana girişe, kat aralarındaki

 

boşluklara, çatıya, kendi bağımsız bölümlerinin camlarına, kendileri veya emlakçılar tarafından ve kiralık, satılık, vs. gibi hiçbir sey asamaz, yazı yazamazlar. Pano asamazlar direk ve benzerlerini dikemezler.

 

d) Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzerleri gibi ahlak ve adaba aykırı bir sekilde kullanamazlar.

 

e)Bağımsız bölümlerin pencerelerinden veya çatı terasından halı, kilim vb, seyler silkeleyemezler, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi ya da köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini, pencereden atamazlar. Kurutmak maksadıyla binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek; yerlerine ve bahçelere çamasır asamazlar.

 

f) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün, gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar. Kort dâhil tüm spor alanlarını sabah 9.30'dan önce aksam da 22:00' den sonra kullanamazlar. (Site yönetimi gerekli sükûnet tedbirlerine yer vererek gece maçlarına izin verebilir.) Kat Mülkiyeti (Kat irtifakı) kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerin 4.maddede yazılı bağımsız bölümler hariç olmak üzere, gösterilen kullanım biçimi dışında, başka hiç bir maksat için kullanamazlar. Başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar, satamazlar.

 

g) Mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerini, hiçbir sekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı, gibi müesseseler kuramayacakları gibi, sinema, tiyatro, kahvehane, kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile sendika, dernek, resmi daire, kurshane, lokanta, pastane vs. gibi ve imalathane, boyahane, temizleyici dükkan, galeri, butik vs. gibi işyerleri, spor, bale, moda salonu, kuaför, salonu, kres, çocuk yuvası gibi iş yerleri kesinlikle açamazlar. Meskenler büro (Doktor, Avukat, Muhasebe, vs. dahil) için dahi olsa mesken dısında kullanılması kesinlikle yasaktır. Meskenlerde hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz. Bu bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun isyeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz. Site çevresi çevrili olup, giriş ve çıkışlar belirlenecek noktalardan sağlanacaktır. Bu noktalar, site güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulacaktır.

 

h) Bağımsız bölümlerde köpek ve diğer hayvanların beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, bahçede veya site dâhilinde veya çatı terasında bu hayvanları basıboş bulundurmamak, bağlamamak, ortak mahallere ve yerlere zarar vermesini engellemek ve çevre kirliliğine engel olunması şartı ile mümkündür. Bu konuda ana sart bu gibi hayvanların gerek blok yapılarda, gerek ana tasınmazda ve gerekse Ağaoğlu My Country' deki diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemektir. Aksi takdirde bu gibi hayvanları bulunduramazlar.

 

i) Bağımsız bölüm malikleri hiç bir şekilde çatı terası veya diğer yerlere telsiz antenleri, TV antenleri, takamazlar, bayrak, flama, reklâm panosu asamazlar.

 

j) Bağımsız bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde çevreyi kirletici, çöp veya pis kokulu

 

maddelerle, yanıcı, uçucu, patlayıcı ve radyoaktif maddeler bulunduramazlar, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek sekilde sarsıntı yapamazlar ve de toz olusumuna sebebiyet verecek hareketleri yapmaktan kaçınmak zorundadırlar.

 

k) Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın tarifesinde yer alan riski oranını arttıran ve dolayısıyla "Bina içinde fiyat zammı" gerektirecek "Yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette" olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır.

 

l)Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve zararı gidermesi zorunludur.

 

m) S Blok malikleri haricindeki bağımsız bölüm malikleri Ağaoğlu My Clup bünyesindeki kapalı havuzları, fitness centerler, sauna vb. birimlerin ve bu birimlerin eklentilerinin veya açık yüzme havuzlarının, otoparkların veya kendi parselinde olduğundan bahisle Ağaoğlu My Country'i oluşturan diğer bağımsız bölüm maliklerinin ve Ağaoğlu My Clup üyelerinin ve S Blokta yer alan işletmeleri/birimleri kullanacak site sakini olmayan kişilerin kullanımını engelleyemez. Bu birimlerin kendi parseline rastlayan blok yapı/yapılarda bulunan bağımsız bölüm malikleri Ağaoğlu My Country'nin tüm bağımsız bölümler ile Ağaoğlu My Clup üyeleri ve S blokta yer alan birimlerden yararlanacak site sakini olmayan kişiler lehine bu haklarından feregat etmişlerdir.

 

n) Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya iliskin hususlar bu yönetim planında, kat mülkiyeti kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetler. bağımsız bölümlerde kiracı veya her hangi sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri kiracılarına işbu yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ilişkin hüküm koymak zorundadır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

KAT MALİKLERİ VE KAT İRTİFAKI HAKKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI

 

MADDE 7 - GENEL KURAL:

 

 

 

Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerini, ortak yer ve şeyleri kullanırken, Kanun,Yönetim Planı, Kat Malikleri Kurulu Kararı ve bu kararlar doğrultusundaki yönetici talimatlarına ve sitenin servis sirketinin talimatlarına, doğruluk ve iyi niyet kurallarına uymak, birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Bağımsız bölüm maliklerinin borçlarını belirleyen bu ve diğer maddelerdeki kurallara, bağımsız bölüm kiracıları oturma hakkı sahipleri yahut bağımsız bölüm ve eklentilerinde herhangi bir sebeple sürekli olarak bulunanlar dahi uymakla mükelleftir. Söz konusu bu mükellefiyetlere riayet hususunda, kendilerine yapılan yazılı ihbara rağmen, adem-i riayete devam eden kiracı, intifa, sükna ve sair hak sahipleri, bağımsız bölüm maliki ile birlikte ve müteselsil sorumlu olurlar. Siteden bağımsız bölüm almak isteyen alıcı, site yönetimine müracaatı halinde, varsa bağımsız bölümün geçmis döneme ait isletme gideri ve bu yönetim planı madde 4 uyarınca tahakkuk etmis tazminat borcu olup olmadığını öğrenmek zorundadır. Siteden bağımsız bölüm satın alan yeni alıcı varsa geçmis dönemde ödenmemis o bağımsız bölümün isletme giderinden sorumludur. Ağaoğlu My Country yönetimi dilerse bu alacağı yeni malikten tahsil etme yoluna gidebilir. Bu halde yeni malik bu borcun bağımsız bölümün kendisi tarafından satın alındığı döneme ait olmadığını öne sürerek borcun aslını, gecikme cezalarını ve eski malikin kat mülkiyeti kanunu ve bu yönetim planından doğan her türlü borcunu ödemekten imtina edemez. Bağımsız bölüm malikleri, şagilleri ve diğer kişiler, koku, gürültü, görünüş ve sair şekillerde birbirlerini rahatsız etmemekle, pencere ve kapılardan bir şey dökülmesini, atılmasını akmasını veya silkelenmesini önlemekle, Belediye zabıtası talimatlarına riayetle, gürültü etmemekle, genel olarak Ağaoğlu My Country özel olarak da Blok yapı ile ilgili bütün kararlara ve tedbirlere uymak, gereğinde bu tedbirleri almakla, binalarda can ve mal emniyetini sağlamak hususunda parlayıcı, patlayıcı, yanıcı veya tehlikeli madde bulundurmamak, yangın, su baskını gibi tehlikeleri önleyecek her türlü tedbiri almak ve alınan tedbirlere uymakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

 

MADDE 8 BLOK YAPILARIN BAKIMI - KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:

 

A-BAKIM BORCU:

 

 

 

Kat malikleri, blok yapının bakımından sorumludurlar. Bu sorumluluğun kapsamına, blok yapıların gerek bağımsız, bölümlerinin, gerekse eklenti, ortak yer ve seylerin kullanılmasına özen gösterilmesi, her türlü zarar verici davranıstan kaçınılması dâhildir. Bağımsız bölüm malikleri, şagiller, intifa lehdarları ve bağımsız bölümlerde bulunan diğer kişiler, blok yapıyı temiz tutmak, ortak yer ve seylerin, işler ve devamlı servise amade durumda bulundurulmasına özen göstermek, bu doğrultuda alınan karar ve yönetici talimatlarına ve servis şirketinin kurallarına uymakla yükümlüdürler. Her kat maliki, blok yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine karşı sorumludurlar. Her kat malikinin bu paragraftaki mükellefiyetleri Ağaoğlu My Country'nin bütünü içinde aynen geçerlidir.

 

 

 

B-KORUMA BORCU:

 

 

 

Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları intifa ve sükna hakkı sahipleri 5.madde hükmü mahfuz kalmak kaydıyla,

 

a) Kendi bağımsız bölümleri dâhilinde statik projesine aykırı olarak duvar öremezler, ana yapının ve bilhassa dıs cephenin görüntü ve estetiğini bozacak değisik ilave tesis, onarımı ve boya yapamazlar.

 

b) Blok yapının tümünü ilgilendirebilecek ve binanın korunması, yıpranmasının önlenmesi

 

kapsamında yapılması faydalı tadilat, tesisat değisikliği vs. tüm çalısmaların gerçeklesebilmesi; ilgili blok yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin 2/3 ‘sinin muvafakati, Ağaoğlu My Country yönetiminin oluru, ehli bir fen adamının “Mahsursuzdur” raporu ve yapımcı firmanın müsaadesiyle mümkündür.

 

c) Kendi bağımsız bölümleri içinde, yeniden insaat müsaadesi alınmasını icap ettiren bir değisiklik yapmak isteyen malik blok yapıdaki bütün kat maliklerinin rızalarından ve Ağaoğlu My Country yönetiminin olurundan baska ve mutlaka Akdeniz İnsaat ve eğitim Hizmetleri A.S.’ nin muvafakatini almak zorundadır. Yapının dıs estetiğine yapılacak değisiklik ve düzenlemelerde aynı prosedüre tabidir.

 

d) Bağımsız bölüm maliklerinden biri, diğer bağımsız bölüm maliklerinin tümünün rızasını ve Ağaoğlu My Country yönetiminin olurunu yapımcı firmanın onayını almadıkça blok yapının ortak yerlerinde insaat, tadilat, tesis, badana, boya yapamaz, ortak yer ve seyleri onaramaz, onları değistiremez.

 

e) Eklentilerde, herhalde blok yapının tümüne zarar verecek nitelikte değisiklik, onarım ve tesisat yapamaz.

 

f)Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrımenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım,tesis ve değişiklik yapamaz.Tavan,taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde , bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.  

 

 

 

MADDE 9- GENEL GİDERLERE KATILMA:

 

 

 

Bağımsız Bölüm malikleri, Blokları ile ilgili genel giderlere eşit olarak katlanmakla mükelleftirler. Ağaoğlu My Country’nin tümünü ilgilendiren genel giderler her bağımsız bölümün brüt inşaat m2 alanı üzerinden hesaplanmak suretiyle bu nispette paylaştırılır. O1,O2,O3,O4,O5,O6,07,O8 Numaralı kapalı otoparklarına ait giderler tahsis edildikleri bağımsız bölüm malikleri tarafından karşılanır. Ağaoğlu My Clup özel mülkiyete tabi olduğundan, bağımsız bölüm maliklerinin Ağaoğlu My Clup (S BLOK) genel giderlerine katılmaları söz konusu olmadığı gibi Ağaoğlu My Clup (S BLOK) malikinin, Ağaoğlu My Country'nin genel giderlerine katılması da söz konusu değildir.

 

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş  ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

 

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

 

Kat malikleri,toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

 

 

 

MADDE 10- ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI:

 

 

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici veya servis sirketi tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeli Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş  hesabıyla günlük gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız, bölümünden herhangi bir surette faydalanan kisinin kusurlu bir hareketi sebep olmussa gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

 

Kat malikinin, 9.madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme

 

tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya baska bir sebebe dayanarak devamlı bir sekilde faydalananlar ve yeni malikler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

 

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin, yoksa kat maliklerinden birinin veya servis sirketinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat alikleri veya servis sirketi lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 893. maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. Kat Maliklerinin veya servis sirketinin gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

 

 

 

MADDE 11- MÜSAADE MECBURİYETİ:

 

 

 

Ortak yer ve şeylerde, bağımsız bölüm maliklerinden birinin bölümünde veya bu bölümdeki

 

tesislerde, meydana gelen hasar veya bozukluğun onarımı yahut tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için, diğer bir bağımsız bölüm ve eklentiye girmek gerekiyorsa, o bölümün malik ve şagilleri, acil durumlarda derhal, diğer hallerde ise en geç iki gün içinde, geçiş ve çalışma müsaadesi vermeye mecburdurlar. Bu müsaadeyi gerektiği şekil ve sürede vermekten kaçınan bağımsız bölüm maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerinin uğradığı zararı tazminle mükelleftir.

 

 

 

MADDE 12-YASAK İSLER:

 

 

 

Ana gayrimenkulün bu yönetim planında belirtilen mesken niteliğinde alanları, bağımsız bölüm ve eklentilerden hiç biri, mesken dısında bir amaçla kullanılamaz ve mesken dısında kiraya verilemez (S Blok içinde bulunan bölümler hariçtir). Bu maksat dısında tahsis şekli değistirilemez. Yapımcı firma Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. tarafından imal ve inşa edilen müşterek mülkiyete tabi ortak alanlar (kamuya terk edilenler dâhil) üzerinde, bu alanların kullanım, tahsis amaçlarına matuf veya yenilestirme amacıyla yapımcı firmanın onayı alınmaksızın hiçbir tadilat, değişiklik, yenileştirme faaliyeti gerçekleştirilemez.

 

 

 

MADDE 13 - KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ

 

 

 

Kat maliklerinden biri yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, Kat Mülkiyeti Kanununun 25. Maddesi hükümleri uyarınca o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler.

 

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

 

Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

 

 

 

Aşağıdaki hallerde çekilmezlik hali varsayılır;

 

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendisine düsen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması.

 

b) Sulh Hâkiminin Kat Mülkiyeti Kanununun 33.maddesi gereğince verdiği emre rağmen, bu

 

kanunda yazılı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmekle devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi.

 

c) Konut olan kendi bağımsız bölümünü, masaj salonu, kuaför, güzellik salonu, lokal, kulüp, dernek, parti veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak veya kiracıları, malik gibi tasarruf edenlerce intifa hakkı sahipleri tarafından kullanılmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

 

d) Bağımsız bölümün maliki yada tasarruf edenler tarafından geleneklerimize, ulusal örf ve

 

adetlerimize uymayacak sekil ve evsafta iffetsiz insanların girip çıkmalarına olanak sağlayacak şekilde kullandırılması, bağımsız bölümde veya ortak yerlerde uyuşturucu bulundurulması, içilmesi, satılması, terörist faaliyetlerde kullanılması, terörist faaliyetlere suçlulara, suç teşekküllerine yardım ve yataklık faaliyetlerinde kullanılması, patlayıcı madde ve/veya ruhsatsız silahlar bulundurulması.

 

 

 

BESİNCİ BÖLÜM

 

AĞAOĞLU MY COUNTRY YÖNETİMİ

 

 

 

MADDE 14:

 

Ağaoğlu My Country, tek parselden oluşan bir bütün olup tek ve ortak bir Yönetim Kurulunca yönetilir. Parsellerin ayrı yöneticisi ya da yönetim kurulları olamaz.

 

Yönetim Kurulu toplam 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Ağaoğlu My Country Genel Kurulunca seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu çoğunlukla karar alır.

 

MADDE 15:

 

Ağaoğlu My Country Genel Kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere, Genel Kurulca aksine bir karar alınmamış ise her takvim yılının ocak ayının 3. haftası Cumartesi ve Pazar günleri ayrıca bir duyuruya gerek olmadan, blokların ilan panosunda yazılı gündemle ilan panosunda belirtilen yer ve saatte toplanır. Bağımsız bölüm malikleri kendilerine tebligat yapılmadığını beyan ederek toplantı kararlarının iptalini isteyemezler. Toplantıyı divan başkanı olarak servis şirketi yetkilisi sevk ve idare eder. Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, Genel Kurul en geç 15 gün içerisinde ilk toplantı ile 2.toplantı arası 7 günden az olmamak üzere  aynı yer ve saatte toplanır. Sitenin yeni kuruluşu dolayısıyla ilk Ağaoğlu My Country genel kurulu aynı yöntemle sitenin fiilen bitirildiği yılı takip eden yılın Ocak ayının 3. haftası Cumartesi, Pazar günleri, blokların ilan panosunda yazılı gündemle ilan panosunda yazılı yer ve saatte toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, Yöneticinin veya yönetim kurulunun çağrısı, denetçinin isteği kat maliklerinin 1/3 ' ünün dileğiyle, toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce taahhütlü mektupla sebebi bildirilmek şartıyla, kat malikleri her zaman toplanabilirler. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihle yapılacağı belirtilir.

 

MADDE 16:

 

Ağaoğlu My Country Genel Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı en geç 15 gün içerisinde aynı yerde ve saatte toplanarak, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ve bu yönetim planında ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

 

MADDE 17:

 

Her kat maliki arsa payı oranına bakılmaksızın bir tek oy hakkına sahiptir. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder.Böyle bir kişi seçemedikleri takdirde bu kişilerden birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır.

 

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.

 

Kat malikleri veya tapuya kayıtlı diğer hak sahipleri tapu islemleri sırasında beyan ettikleri adreslerini kanuni ikametgâhları olarak kabul ederler. Ağaoğlu My Country' de ikamet etmeyen kat maliklerine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun veya yönetim planının uygulanmasından kaynaklanan her türlü, özel, resmi ve adli tebligat bu adreslere yapılır ve bu adreslere yapılacak tebligatları Tebligat Kanunumun 35.maddesi uyarınca kabul etmis sayılır. Adres değisikliğini Noterden tanzim ettireceği bir tebligat veya site yöneticisinin tebellüğüne havi bir belge ile bildirmeyen kat maliki tebligatı tebellüğ etmis sayılır ve tebligata itiraz hakkını kaybeder.

 

MADDE 18:

 

Ağaoğlu My Country, kat malikleri tarafından, bu yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Kararlar, bütün bağımsız bölüm malikleri ile bunların külli ve cüzi haleflerini, kiracılarını yahut bağımsız bölümlerde başka sebeplerle oturan ve kullananlar ile bağımsız bölümü sonradan iktisap edenleri, yöneticileri, denetçileri bağlar, bunların hepsi bu kararlara uymakla yükümlüdür. Toplantılarda yalnız o toplantının gündeminde yazılı hususlar konusulabilir, Ancak toplantıya katılanların üçte biri isterse baska hususlarda gündeme alınarak görüşülebilir.

 

MADDE 19:

 

Kat malikleri kurulu kararları (1) den baslayıp sırayla giden sayfa numaraları tasıyan her sahifesi noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda hazır bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

 

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

 

Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

 

Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmis bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

 

MADDE 20:

 

Kat malikleri genel kurulunun karar suretleri, toplantıda bulunmamış olanlara istemleri ve tüm giderleri peşinen ödemeleri halinde gönderilebilir. Bu karar suretlerinin isteyen bir hissedara verilmesi zorunludur. Sulh Hâkimi icranın durdurulması hakkında bir karar verene kadar itiraz edenler, genel kurul kararma uymak zorundadırlar.

 

MADDE 21:

 

Bu yönetim planı ile Yönetim Kurulu tüm yetkilerini ve görevlerini servis sirketine devretmiştir.

 

Ağaoğlu My Country profesyonel servis şirketi ile yönetilir. Ağaoğlu My Country'yi, bu yönetim planı ile Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak, servis şirketi temsil ve ilzam eder. Servis Şirketi Ağaoğlu My Country'nin yönetim ve isletimine iliskin personel, isletme ve sair masraflarına makul bir kâr ilave etmek suretiyle Ağaoğlu My Country Yönetim kuruluna fatura eder.

 

MADDE 22:

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 23. maddede sıralanmıstır. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyeleri fahri çalısırlar. Ücret almazlar, oturdukları bağımsız bölümün isletme giderini tam olarak öderler. Yönetim Kurulu, yetkilerini servis sirketi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. veya onun görevlendireceği servis sirketine devretmistir. Servis sirketi asağıda 23. Maddede yazılı görev ve yetkileri bizzat veya sermayesine istirak edeceği veya görevlendireceği bir sirket vasıtasıyla deruhte eder.

 

MADDE 23-YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a) Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanması,

 

b) Yönetim Planının uygulanması,

 

c) Kat Malikleri kurulunca verilen ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile Yönetim Plazma aykırı olmayan kararların yerine getirilmesi,

 

d) Blok yapıların gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

 

e) Blok yapıların genel yönetim isleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım isleri ve

 

asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava isletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen

 

zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemisse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat

 

maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde geri kalan isler için tekrar avans toplanması,

 

f) Blok yapıların yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan

 

borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmıssa bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.

 

g) Blokların tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.

 

h) Blok yapıları ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

 

ı) Blok yapıların korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli

 

tedbirlerin, onlar adına alınması,

 

i) Kat mülkiyetine ve yönetim planına iliskin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karsı dava açılması ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

 

j) Blok yapıların genel giderlerine katılma ve avans paylarının, isletme projesine uygun olarak ve kat malikleri kurulunca tespit edilecek zamanlarda toplanması ve bu avansların harcanıp bitmesi halinde geri kalan isler için tekrar avans toplanması.

 

k) Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yandan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 32. maddesinde sözü geçer deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden baslayarak ilk ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Yönetici her 3 ayda bir kat maliklerine 3 aylık islemlere iliskin hesap özeti vermekle mükelleftir. Yönetici kendini ibra ettirmeden istifa edemez.

 

Site hizmetlerinin görülmesi için (eğer gerekli ise) çalısacak isçilerin ise alınması, bunlarla is sözlesmelerinin akdi, sözlesmelerin tadili veya yenilenmesi, feshi, gerekli ihbar ve ihtarların yapılması, is kosulları ve sürelerinin nizamlanması, icra takibi yapılması veya dava açılması, isçiler tarafından açılan takip ve davalarda, kat maliklerini temsilen hazır bulunması ücret ve tazminatların ödenmesi makbuz ve ibra alınması hususlarında, ayrıca kat maliklerinin rızasına ihtiyaç olmaksızın yetkilidir.

 

I) Kat malikleri kurulunca kabul edilmis isletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir isletme projesi yapar.

 

Bu proje özellikle:

 

- Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlar.

 

- Tüm giderlerden her kat malikine düsecek tahmini miktar.

 

- Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karsılamak üzere her kat maliki gereken avans tutarı,gösterilir.

 

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlarla, imzaları karsılığında veya mektupla bildirilir. Bildirimden baslayarak yedi gün içinde projeye asağıdaki sekilde itiraz edilebilir. İtiraz eden, isletme projesinin hangi faslına itiraz ettiğini belirtmelidir. İsletme projesi iki fasıl halinde tanzim edilir. 1. fasılda personel giderleri, yakıt giderleri, ortak su ve elektrik giderleri, çevre ve bahçelerin bakım onarım ağaçlandırma giderleri, yazısma ve kırtasiye giderleri, 2. fasılda ise bloklara yapılacak tadilat, bakım onarım ve eklerle ilgili giderler yer alır. İsletme projesi avans tahsilâtını öngördüğü cihetle 1. fasıla giren isletme projesi bölümlerine itiraz edilemez. 2. fasıla olarak itirazlar Ağaoğlu My Country Genel Kurulunca karara bağlanır. Genel Kurulun toplanması için yapılacak bütün masraflar itiraz eden kat malikince karsılanır. Kesinlesen isletme projeleri veya kat malikleri kurulunun isletme giderleri ile ilgili kararlan, İcra ve İflas Kanunu'nun 68. maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

 

TEMSİL VE İLZAM:

 

Servis sirketi, Ağaoğlu My Country'yi temsil ve ilzam eder. Bu yönetim planı kat maliklerince

 

değistirilinceye kadar servis sirketi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. veya sermayesine istirak ettiği görevlendireceği sirket, Ağaoğlu My Country'nin yöneticiliğini temsil ve ilzam eder. Servis Sirketi Yönetim Planı değisikliği ile her zaman değistirilebilir. Servis sirketinin değistirilmesi halinde; servis sirketinin görev ve yetkileri yönetim planındaki sartlan yerine getiren yeni servis sirketi ile sözleşme yapılana kadar aynen devam eder. Bankalarda bu adların herhangi birisi için hesap açar, para yatırır, para çeker, çek ve senet keside eder, avukat tayin eder, vekâletname verir, vekâletten azil eder, PTT, SSK, Belediye, Maliye, İSKİ dâhil olmak üzere özel ve resmi kurumlarda siteyi temsil ve ilzam eder. Sözlesmeler abonman islemleri yapar bunları imzalar, isletme projesini tanzim, tadil eder. Personel istihdam eder, personel ücretlerini tayin ve tediye eder, kara nakil tasıt araçları ve is makineleri iktisap eder. Ağaoğlu My Country yöneticiliği adına tescil ettirir. Ağaoğlu My Country yöneticiliği adına dava ve icra takipleri yapar bu maksatla Avukata vekâletname verir. Gayrimenkul ve menkul kiralar. Finansal kiralama yapar. Bu islemlerin ifası için kat malikleri kurula kararı aranmaz.

 

MADDE 24 - YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU:

 

Servis sirketi, Ağaoğlu My Country'yi temsil ve ilzam eder. Bu yönetim planı kat maliklerince

 

değistirilinceye kadar Yöneticiler isbu sıfatları dolayısıyla, diğer kat maliklerine karsı vekil gibi sorumludurlar. Yönetici olağan kat malikleri toplantısında bir evvelki takvim yılı itibarıyla toplanan avansın ve varılan masrafların hesabını vermekle yükümlüdür.

 

DENETÇİ

 

MADDE 25: DENETÇİNİN SEÇİMİ VE GÖREVİ:

 

Ağaoğlu My Country Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun tüm görev ve faaliyetlerini denetlemek üzere yıllık genel kurul toplantısında bir dönem için 3 adet denetçi seçer. Denetçiler bir yıllık dönem boyunca yapmıs oldukları denetim sonuçlarını bir rapor halinde Ağaoğlu My Country Genel Kurul Toplantısına verirler. Denetçiler bir sonraki dönem için Denetim Kuruluna yeniden seçilebilirler.

 

MADDE 26:

 

Ağaoğlu My Country'nin yönetimini kısmen veya tamamen servis sirketi olan Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. bırakırsa ya da kat malikleri kurulu bu yönetim planını tadil etmek suretiyle bir baska servis sirketine ya da kurulusuna vermek isterse, aylık isletme gideri toplamı ciddi bir meblağ olduğundan kat maliklerinin ali maksatlarını korumak amacı ile site yönetimine kısmen veya tamamen talip olacak kiside ve kurumda asağıdaki özellikler aranır;

 

a) Yeni görevlendirilecek servis sirketini veya servis sirketlerini site yönetim kurulu, tensip etmek üzere kat malikleri kuruluna teklif eder. Kat maliklerinin 4/5 olumlu oyunu alan ve Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S' nin muvafakatini alan servis sirketi veya sahıs bu yönetim planında yetkili sayılabilmesi için gerekli görülen diğer özellikleri de sağlar ise site yöneticiliğini üstlenebilir.

 

b) Sirket ödenmis sermayesinin, sahıs veya adi ortaklıklar ise bankadan alacakları nakit veya kredi limitlerinin sitenin 1 yıllık isletme giderinden fazla olmalıdır ve ana sözlesmesinde istigal alanında site yöneticiliği hizmetinde bulunmak yazılı olmalıdır.

 

c) Sirket ise ortaklarının yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemis, takipsizlikle sonuçlansa bile bu suçlardan birinden takibata sorusturmaya uğramamıs olmalıdır. (Savcılık belgesiyle tevsik edilir) Aynı sart sahıslar ve adi ortaklıklar içinde aranır.

 

d) Sitenin bütününün 6 aylık isletme giderinin toplamı kadar, bir bankanın limit dâhili müddetsiz kati teminat mektubunu site yönetim kuruluna vermelidir. Teminat mektubu komisyonu servis sirketi tarafından ödenir. Servis sirketinin görevinin bitiminden ve ibrasından 6 ay sonra teminat mektubu iade edilir. Servis sirketinin görevi devam ettiği sürece, her 6 ayda bir teminat mektubunun tutarı, o dönem toplanan toplam 6 aylık isletme giderleri toplamından az olmamak üzere artırılır. Teminat mektubunun tutarı, hiçbir dönemde sitenin bütününden toplanacak 6 aylık isletme giderleri toplamından az olamaz. Aksi halde ayrıca bir ihtara lüzum kalmadan yönetimi üstlenen sirketin görevi son bulur. Yukarıda belirtilen özellikleri tasımayan servis sirketi veya kisi yetkisiz sayılır. Yetkisiz servis sirketi yeniden Kat malikleri kurulu toplanmadan ve bu hususlar yerine getirilmeden siteyi temsil ve ilzam edemez. İsletme gideri toplayamaz, sarf edemez.

 

e) Bu maddede aranan sartlar Ağaoğlu Sirketler Grubu bünyesinde yer alan sirketler ile bu grup bünyesinde yer alan sirketlerin sermayesine katılmıs olduğu sirketler için aranmaz.

 

MADDE 27:

 

Ağaoğlu My Country ismi ve proje müellifi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. nin belirlediği genel yapı içerisindeki ortak yerlerin isimleri, blok yapıların isimleri yönetim planı değisikliği halinde dahi Akdeniz İnsa ve Eğitim Hizmetleri A.S.’ nin yazılı onayı olmaksızın hiçbir surette değistirilemez.

 

MADDE 28:

 

Kat Malikleri, kiracılar değistikçe yeni kiracı veya kendi bölümlerinde baska sıfatla oturacakların adını, soyadını ve is adreslerini, en geç 10 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirmeye veya mevcutsa kira sözlesmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdurlar. Bu değisiklikler Yönetim Kurulu vasıtasıyla servis sirketine iletilir.

 

MADDE 29:

 

Ağaoğlu My Country, bir bütün olarak planlanmıs ve yapılmıs olacağından, kullanım ve hizmetlerle ve tesislerle ilgili olarak merkezilestirilmis bulunmakla ve sitenin büyüklüğü, bağımsız bölüm adetlerinin çokluğu ve mevcut tesislerden tam anlamıyla yararlanılabilmesi hizmetlerin modern bir biçimde ifa edilebilmesi, idarenin tam kadro ve teskilatla profesyonel bir biçimde yapılmasını gerektirdiğinden bir servis sirketi vasıtasıyla yönetilmesi öngörülmüstür. Kat Malikleri Kurulu, bu yönetim planını tadil ederek bir servis sirketini tespit edinceye veya Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. hakkından feragat edinceye yada belirli bir süre baska bir sirkete bırakıncaya kadar ve böyle bir süre verilmisse bu sürenin sona ermesinden sonra da Ağaoğlu My Country'nin yönetimi servis sirketi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S veya görevlendireceği sirkettir.

 

Yönetim planı tadil edilerek site bir baska servis sirketine tevdi edilebilir. İsbu yönetim planı kat maliklerince değistirilerek site yönetimi bir servis sirketine tevdi edilinceye kadar meriyette kaldığı sürece ve Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S. bu görevi artık sürdürmeyeceğini site yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmediği sürece Ağaoğlu My Country'nin yönetimi Akdeniz İnsaat ve Eğitim Hizmetleri A.S veya görevlendireceği sirkete aittir.

 

MADDE 30:

 

Servis sirketi bu yönetim planı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm

 

yöneticilik görevlerini bizzat ifa edecektir. Servis sirketi Yönetim Kuruluna karsı sorumludur. İsletme projesini hazırlar ve buna göre siteyi yönetir. Ağaoğlu My Country yöneticiliği, seçimi takiben yetkilerini servis şirketine devir etmiş sayılır. Bu devir ayrıca karar defterine geçirilmesi şartı aranmaz. Servis şirketi her türlü faaliyetinde site yöneticiliğini temsil ve ilzam eder.

 

Servis şirketi; kat maliklerine isletme giderlerinin tam olarak toplanmasını garanti eder. Bu maksatla gerekli tedbirleri alır. Servis şirketi isletme giderlerini toplayamasa bile personel giderlerini tediye etmek zorundadır. Ancak Ağaoğlu My Country yönetimi servis şirketini gereken yetkilerle donatmaz, donatamaz, yetkiyi zamanında devir etmez veya servis sirketi isletme giderlerinin toplanmasında yasal engelle karsılaşırsa,yukarıdaki paragraftaki sorumluluğu ortadan kalkar.Servis şirketi sitede, site yönetimi adına, bir müdür ile yeteri kadar idari personel, yeteri kadar kapıcı,kaloriferci, bekçi, tesisat teknisyeni, bahçıvan ve düz isçi istihdam eder. İstihdam edilecek personelin seçimi, çalışma koşulları, ücretleri, çalışma zamanı ve mevsimlerini servis şirketi tayin eder.

 

Yine servis şirketi site yönetimi adına ulaşım araçları, demirbaşlar, alet ve edevat satın alır. Bunlar usulüne uygun demirbaş defterine islenir.

 

Servis şirketinin bu sözleşmenin zirinde yazılı adresteki her türlü personelinin ücretleri Ağaoğlu My  Country'yi ilgilendirmez. Bu personelin ücretleri servis şirketince ödenir.

 

MADDE 31:

 

Servis şirketi, Ağaoğlu My Country’nin yöneticilik hizmetlerini yapar. Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunlarla sözleşme ve bu yönetim planındaki görevlerden başka özellikle aşağıdaki isleri de görür;

 

a) Kat Malikleri Kurulunca verilen kararların yerine getirilmesini temine çalışır.

 

b) Ağaoğlu My Country'deki bina, yeşil alan, dinlenme ve çocuk parkı, gezi ve çocuk

 

parkı, dâhili santral merkezi teshin ve diğer tüm merkezi tesis ve şeylerin gayrimenkulün ve

 

sitenin gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için sereden tedbirler alır.

 

c) Bütün gayrimenkullerin sigorta ettirilmesi,

 

d) Ağaoğlu My Country'nin yönetim ve bakım isleriyle, bilumum ortak giderler için lüzumlu paraların doğrudan veya yöneticiler vasıtasıyla avans olarak toplanması, gelirlerin tahsili, borçların ödenmesi,masrafların yapılması, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne ettirilmesi,

 

e) Ağaoğlu My Country'nin tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,

 

f) Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ve bu yönetim planına göre genel kurulların yapılması. Ağaoğlu My Country'nin 1 yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını, bütün giderlerin her kat malikine bu yönetim planı, kat malikleri kurulu kararlarına göre düşecek miktar ile her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarını gösterir isletme projelerinin yapılması kat maliklerine sunulması.

 

Bu proje kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya mektupla Ağaoğlu My Country Genel Kurulunun yapılacağı tarihten 15 gün önce bildirilir. Kat maliklerinden gelen görüş ve teklifler doğrultusunda gerekirse yeni bir proje hazırlanır veya gerekli görülen ilaveler yapılır. Son seklini alan isletme projesi Genel Kurula sunulur. Ağaoğlu My Country Genel Kurulunda isletme projesi incelenerek ya olduğu gibi ya da değiştirilerek görüşülür ve karara bağlanarak kesinleşir. Kesinlesen isletme projesi, İcra ve iflas Kanunu'nun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

 

MADDE 32:

 

Ağaoğlu My Country sakin ve malikleri Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planına uygun hareket ederler. Aksi halde gerek kat malikleri, gerekse yönetici ya da servis şirketi, aykırılığın giderilmesi için yasal yollara münferiden tevessül edebilirler.

 

MADDE 33:

 

Malikler ve sakinler bahçe ve ortak yerlere eklentiler yapamazlar, otopark edilecek yerlerin birisinin kendisine ait olduğunu iddia edemez, bu maksatla özel garaj, çatı, örtü vs. teşkil edemezler.

 

MADDE 34:

 

Bu yönetim planının tamamının ya da her hangi bir maddesinin tadil edilmesi ancak Ağaoğlu My Country bağımsız bölüm maliklerinin tamamının 4/5 inin değişikliği yada tadili kabulü ile mümkündür.

 

MADDE 35:

 

Bu Yönetim Planının ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflarda Ümraniye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 36:

 

Sitede ortak hayatın daha güzel ve daha iyi bir şekilde yaşanması huzurlu bir ortamın sağlanması ve sağlanmış olan huzur ortamının bozulmasının engellenmesi, hizmetleri düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenmiş olan işbu yönetim planı 36 maddeden ibarettir.

 

MALİK(LER) adına